Učebnice esperanta

Úvodní poznámky

Úvodní poznámky

Esperanto bylo vypracováno na základě mezinárodních slov (automobil, citron, akceptovat) s mluvnicí bez výjimek pro usnadnění dorozumívání mezi příslušníky různých národů. První učebnici zveřejnil v roce 1887 varšavský oční lékař Ludvík Lazar Zamenhof (1859-1917) a od té doby se rozšiřuje slovní zásoba a literatura tohoto jazyka v praktickém životě přirozenou cestou souběžně s tím, jak roste počet uživatelů. V současné době existuje ve světě kolem osmdesáti národních esperantských svazů a dalších padesát mezinárodních esperantských organizací. Všechny sdružuje Světový esperantský svaz se sídlem v Rotterdamu. Ve světě vychází kolem 300 esperantských periodik a dosud bylo vydáno na 40 000 knižních publikací v esperantu. O výuku esperanta a vydávání esperantské literatury v České republice pečuje Český esperantský svaz se sídlem v Praze s pomocí esperantských klubů v našich městech.

Úkolem knihy je, aby se žák naučil nejen rozumět běžnému esperantskému textu, ale aby byl také schopen si dopisovat se zahraničními esperantisty a dovedl je informovat o našem životě, a konečně, aby se i dohovořil s esperantisty, kteří navštíví naši republiku nebo s kterými se setká v cizině. Je tedy cílem knihy pasivní i aktivní znalost esperanta.

Ústředním tématem společným všem lekcím (s výjimkou lekce úvodní) je život rodiny J. Čecha, která se učí esperanto. Aby se při vyučování dosáhlo větší souvislosti, navazují lekce na sebe nejen lexikálně a látkou mluvnickou, ale i obsahem.

Nejdůležitější postavení v lekci má text; jím vyučování začíná a jím také končí. Aktivní znalosti esperanta ve značné míře pomáhá rozhovor. Rozhovory připojené k textům jsou jejich součástí a obsahují jak nová slova, tak i novou látku mluvnickou. Nová slova následují vždy po textu lekce. Nejsou mezi nimi uváděna tzv. slova cizí (původu řecko-latinského), všeobecně známá, která se liší jen esperantskou koncovkou.

Vypracováním cvičení, připojených ke každé lekci, si žáci prakticky ověří své znalosti z probrané látky. "Klíč" za cvičením umožňuje každému žáku kontrolu, zda úkol správně vypracoval.

Kniha je určena především návštěvníkům esperantských kurzů a samoukům. Samoukům doporučuji, aby se řídili těmito pravidly:

Vedoucím esperantských kurzů doporučuji tento metodický postup:

× Napište prosím, co se Vám líbí nebo nelíbí, co chcete vylepšit a jak udělat tyto stránky ještě lepší. Nebojte se psát i kvůli drobnosti. Pokud chcete dostat odpověď, nezapomeňte uvést kontaktní email.
Předem děkuji
Sendi / Odeslat
Poŝvortaro