><

Učebnice esperanta

Dek-kvara leciono

Novaj vortoj - Nová slova

Esperanto Ĉeĥo
aĝulinostařenka
al sisi, sobě
al siasvému, k svému
antaŭ ol iri dormipřed spaním
antaŭ ol manĝipřed jídlem
brosokartáč
dankemavděčný
deklamideklamovat
esperidoufat
forveturiodjet
gajaveselý
gramatikistoznalec gramatiky
ĝustesprávně, právě
hontistydět se
karadrahý
karulodrahoušek
kestoskříňka
kolerizlobit se
kombičesat
konsistiskládat se
lasinechat
laŭdichválit
laŭdindachválihodný
lavimýt, prát
matenoráno, jitro
memsám
minutominuta
noktomezopůlnoc
parolemapovídavý
pasiminout
prokrastiodkládat
ridemasmavý
ridemulosmíšek
ridindasměšný
ruzavychytralý
ruzulochytrák, lišák
saĝamoudrý
saĝulinozde: chytré děvče
saĝulomudrc
sapomýdlo
sejestliže, -li, kdyby
sekundosekunda, vteřina
siansvého, svůj
siatempasvého času
similapodobný
sinse, sebe
sin memsám sebe
tagmezopoledne
vagonarovlak
vagonovagón, vůz
vespermanĝivečeřet
vestiobléci

Gramatiko - Gramatika

 1. Přípona -ul- znamená živou bytost s vlastností vyjádřenou kmenem: bona dobrý, bonulo dobrák; saĝa moudrý, rozumný, chytrý, saĝulo mudrc, rozumný, chytrý člověk; forta silný, fortulo silák; ridi smát se, ridema smavý, usmívavý, ridemul(in)o smíšek; ruza vychytralý, lstivý, ruzulo chytrák, ruzulino chytračka.
  Samotné ulo značí chlap, mužský, individuum, slovo ulino znamená ženská.

 2. Přípona -ind- znamená hodný čeho: laŭdi chválit, laŭdo chvála, laŭdinda chvályhodný; ridi smát se, ridinda směšný. Používá se i samostatné inda je: homo inda je laŭdo člověk hodný chvály

 3. Zvratné zájmeno
  Esperanto má zvratné zájmeno si. Na rozdíl od češtiny se ho užívá jen v 3. osobě jednotného i množného čísla; u ostatních osob se používá zájmena osobního.

  1. mi lavas min  myji se    ni lavas nin  myjeme se
  2. vi lavas vin  myješ se   vi lavas vin  myjete se
  3. li lavas sin  on se myje  ili lavas sin  myjí se
    ŝi lavas sin  ona se myje
    ĝi lavas sin  ono se myje
  

  Zájmeno zvratné se používá jen tehdy, je-li podmětem i předmětem táž osoba nebo věc , t.j. má-li zájmeno význam sám sebe - sin mem: Matka (podmět) myje holčičku. (předmět)
  Matka (podmět) myje sebe. (předmět)

  Patrino lavas knabineton. Matka myje holčičku.
  Patrino lavas ŝin. Matka ji myje. (tu holčičku)
  Patrino lavas sin. Matka se myje. (sebe)
  Patrino lavas sin mem. Matka myje sama sebe.

  Spojením slovesa předmětového (mýt) se zvratným zájmenem (se) vzniká sloveso zvratné (mýt se); některá slovesa v češtině mají u sebe stále toto zájmeno a jsou jen zvratná (smát se, bát se apod.). Esperanto jen zvratná slovesa nemá.

  Eva se češe. Koho češe? Sama sebe. Proto: Eva sin kombas. Ale: Eva se směje. Eva ridas. Josef se obléká. Koho obléká? Sám sebe. Proto: Jozefo sin vestas. Ale: Josef se raduje (má radost, těší se), že... Jozefo ĝojas, ke ...

  Vidíme, že česká jen zvratná slovesa se překládají do esperanta slovesy nezvratnými: smát se - ridi, bát se - timi, radovat se - ĝoji, ptát se - demandi.

  V češtině se stává, že některá předmětová slovesa po přidání zvratného zájmena zcela mění svůj význam, a musejí se proto překládat jiným slovesem: mít - havi, mít se - farti (dařit se); objevit - trovi, malkovri, objevit se - aperi; hádat - diveni, hádat se - kvereli, disputi apod.

 4. Zvratné zájmeno přivlastňovací je v esperantu sia. Také se používá jen ve 3. osobě jednotného i množného čísla, a to tehdy, když je vlastník totožný s podmětem věty. V 1. a 2. osobě používáme přivlastňovací zájmena mia, via, nia.

  1. mi amas mian patron        ni amas nian patron
    miluji svého otce         milujeme svého otce 
  
  2. vi amas vian patron        vi amas vian patron
    miluješ svého otce        milujete svého otce 
  
  3. li, ŝi, ĝi amas sian patron    ili amas sian patron
    (on, ona, ono) miluje svého otce (oni) milují svého otce
  

  Rimarko

  V poslední době pod vlivem angličtiny a němčiny proniká i do hovorové češtiny západní používání přivlastňovacích zájmen, bohužel i z televizní obrazovky: miluji mou matku, ty miluješ tvou babičku, milujeme našeho dědečka, víc pro vaše prádlo udělat nemůžete, žádejte ve vaší lékárně, kdy máme právo kritizovat naše rodiče? apod.

  Tento způsob je ve spisovné češtině hrubou chybou. Pokud esperantisté používají nesprávně mateřský jazyk, bývají snadno terčem kritiky ("propaguješ mezinárodní jazyk a vlastní neumíš!"), proto dbejte na správnou češtinu: miluji svou matku, ty miluješ svou babičku, milujeme svého dědečka, víc pro své prádlo udělat nemůžete, žádejte ve své lékárně, kdy máme právo kritizovat své rodiče?

Ekzercoj - Cvičení

 1. Zapište si do svého seznamu další přípony ­-ul- a -ind- .

 2. Přeložte: Silný člověk je silák; kdo je slabý, je slaboch. Kdo rád pracuje, je pracovitý; kdo je pracovitý, je "pracant". pracovitý člověk je hoden chvály. Josef rád žertuje. Když vypravuje, všichni se vždy smějí. Ale on není směšný. Je velký dobrák. Otec má rád jeho žerty. Kdo rád povídá, je povídavý. Viděl jste mého bratra? Vašeho bratra jsem neviděl, viděl jsem jejího bratra a svého bratra. Vidím svou matku. Vidíš také svou matku? On svou matku nevidí. Eva a Anna slyší své rodiče. Eva se češe, Anna se obléká. Sestry se češou a oblékají. Už se oblékáš? Anna se bojí, bojí se psa. Eva se ho nebojí, hraje si s ním a směje se. Vy jste si koupil knihu? Oni si koupili noviny. Ptám se. Ptám se tě. Otec se ptá tebe, ne mě. Ptám se sám sebe: Co je dobré?

  Montri la solvon - Ukázat řešení

  Kaŝi la solvon - Skrýt řešení

  Forta homo estas fortulo; kiu estas malforta, estas malfortulo. Kiu volonte laboras, estas laborema; kiu estas laborema, estas laboremulo. Laborema homo (laboremulo) estas laŭdinda. Jozefo volonte ŝercas (ŝatas ŝerci). Kiam li rakontas, ĉiuj ĉiam ridas. Sed li ne estas ridinda. Li estas granda bonulo. La patro ŝatas liajn ŝercojn. Kiu volonte parolas, estas parolema. Ĉu vi vidis mian fraton? Vian fraton mi ne vidis, mi vidis ŝian fraton kaj mian fraton. Mi vidas mian patrinon. Ĉu vi ankaŭ vidas vian patrinon? Li ne vidas sian patrinon. Eva kaj Anna aŭdas siajn gepatrojn. Eva kombas sin, Anna vestas sin. La fratinoj kombas kaj vestas sin. Ĉu vi jam vestas vin? Anna timas, ŝi timas la hundon. Eva ne timas ĝin, ŝi ludas kun ĝi kaj ridas. Ĉu vi aĉetis al vi libron? Ili aĉetis al si ĵurnalon. Mi demandas. Mi demandas vin. La patro demandas vin, ne min. Mi demandas min mem: Kio estas bona?

 3. Odpovězte na otázky: Kion vi faras matene? Je kioma horo vi dimance matenmanĝas, tagmanĝas kaj vespermangas? Kion vi matenmanĝas? Kion vi faras antaŭ ol manĝi? Je kioma vi iras dormi? Kiel vi salutas antaŭ ol iri dormi? Kioma horo estas nun precize? Al kies patro la studento skribis la ruzan leteron? En kiu tago li skribis kaj en kiu tago li forsendis la leteron? Kion li bezonis? En kiu tago li volis havi la monon? Ĉu vi opinias, ke la "kara paĉjo" sendis al sia "dankema fileto" la monon?

  Montri la solvon - Ukázat řešení

  Kaŝi la solvon - Skrýt řešení

  Matene mi lavas, kombas kaj vestas min (nebo: mi matenmanĝas). Dimanĉe mi matenmanĝas je la sepa (horo), mi tagmanĝas je la dek-dua kaj vespermanĝas je la sepa aŭ oka. Mi trinkas kafon kaj manĝas buterpanon. Antaŭ ol manĝi mi lavas la manojn. Mi iras dormi je la deka. Antaŭ ol dormi mi salutas "Bonan nokton!" Nun estas precize la dek-kvara horo dudek sep minutoj. La studento skribis la ruzan leteron al sia patro. Li skribis la leteron dimanĉe kaj forsendis ĝin lunde. Li bezonis monon. Li volis havi la monon ĵaŭde. Mi opinias, ke la patro ridetis pri sia "dankema fileto": kaj ... sendis la monon.

Anekdoto - Anekdota

Bona gramatikisto

Instruistino: Kiu tempo estas tio: mi lavas min, vi lavas vin, li,ŝi, ĝi lavas sin; ni lavas nin, vi lavas vin, ili lavas sin.
Lernanto: Sabato vespere, sinjorino instruistino.

Proverbo - Přísloví

Ne prokrastu ĝis morgaŭ, kion vi povas fari hodiaŭ.
× Napište prosím, co se Vám líbí nebo nelíbí, co chcete vylepšit a jak udělat tyto stránky ještě lepší. Nebojte se psát i kvůli drobnosti. Pokud chcete dostat odpověď, nezapomeňte uvést kontaktní email.
Předem děkuji
Sendi / Odeslat
Poŝvortaro