>

Učebnice esperanta

Unua leciono - První lekce

Novaj vortoj - Nová slova

Esperanto Ĉeĥo
akcentopřízvuk
alfabetoabeceda
ankaŭtaké
ankoraŭještě
bildoobraz
ĉeĥoČech
eksperimentopokus
ekzercarocvičebnice
ekzercocvičení
env, ve
estasje, jsou
gramatikomluvnice
ĝardenozahrada
deod
ĝeneralavšeobecný
ĝentilazdvořilý
hieraŭvčera
inĝenieroinženýr
instrumentonástroj
internaciamezinárodní
ĵurnalonoviny
kafokáva
konversaciorozhovor
lačlen určitý
lecionolekce
lingvojazyk, řeč
maŝinostroj
nacianárodní
neŭtralaneutrální
neutilaneužitečný
novembrolistopad
observatorioobservatoř
oktobroříjen
partočást, oddíl
patrootec
prezidentoprezident
revoluciorevoluce
rimarkopoznámka
tablostůl
teočaj
universitatouniverzita
unuaprvní
utilaužitečný
atentu la akcenton!pozor na přízvuk!

Výslovnost a pravopis

La alfabeto - Abeceda

a b c ĉ d e f g ĝ h ĥ i j ĵ k l m n o p r s ŝ t u ŭ v z
A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z

Rimarkoj - Poznámky

 1. La akcento - přízvuk
  Přízvuk klademe v esperantu vždy na předposlední slabiku, nikoliv na první jako v češtině. Čech čte esperanto, esperantista čte esperanto. Klademe-li správně přízvuk, je esperanto jazyk velmi libozvučný. Dbejme proto hned z počátku na správný přízvuk! Později není snadné napravovat nesprávné přizvukování.

 2. Výslovnost odlišných písmen
  ĉ vyslovujeme jako české č ve slově čokoláda - ĉokolado
  ĝ vyslovujeme jako české ve slovech džbán, Bydžov; ĝardeno - zahrada; seĝo - židle
  ĥ vyslovujeme jako české ch ve slovech chemie - ĥemio; mechanika - meĥaniko
  ĵ vyslovujeme jako české ž ve slovech žák, žurnál - ĵurnalo
  ŝ vyslovujeme jako české š ve slově šest; maŝino - stroj
  ŭ píšeme pouze po samohláskách a nebo e, tvoří-li s nimi dvouhlásku, tedy jednu slabiku jako ve slově au-to; aŭ-to-mo-bi-lo, klaŭ-no, an-kaŭ

 3. u po samohláskách a nebo e vyslovujeme jako v češtině ve slovech naučit, neužitečný, tedy jako samostatnou slabiku. Ne-u-ži-teč-ný; ne-u-ti-la

 4. Pokud jsou ve slově dvě stejné hlásky vedle sebe, musíme zřetelně vyslovit každou z nich, např. mallonge (mal-longe), scii (sci-i), treege (tre-ege), metroo (metro-o).

 5. d, t, n před i se neměkčí: srovnej diktátor; diktatoro [vyslov dyktatoro], ministro [minystro]

 6. Místo x píšeme v esperantu ks nebo kz: experiment - eksperimento, text - teksto, exemlář - ekzemplero, cvičení - ekzerco

 7. V esperantu platí zásada "piš jak slyšíš a čti jak je psáno". Proto vyslovujeme pečlivě s a z: dezerto - poušť; deserto - dezert; kurso - kurz, školení; kurzo - kurz, směr lodi, převod peněz; deviso - deviza; devizo - heslo

 8. Samohlásky (a-e-i-o-u). Délka samohlásek se v esperantu neoznačuje. Pokud jde o výslovnost, rozlišujeme v esperantu - podle vyvinuvší se praxe - samohlásky krátké a dlouhé. Nepřízvučná hláska je vždy krátká, přízvučná hláska je:
  a) krátká, následuje-li po ní dvě nebo více souhlásek: Esperanto, ministro, lingvo, bildo, teksto
  b) dlouhá (ne však tolik jako v češtině) následuje-li po ní pouze jedna souhláska nebo samohláska:
  ĉokolado, kakao, aparato, revolucio
  c) dlouhá - následují-li sice dvě souhlásky, z nichž však druhá je l nebo r: tablo ale bildo, patro ale parto, oktobro ale novembro

 9. Hláskování. Slova v esperantu hláskujeme tak, že k souhláskám přidáváme samohlásku o (a bo co ĉo do ... u ŭo vo zo); tak např. slovo esperanto hláskujeme e-so-po-e-ro-a-no-to-o.

 10. Slovo esperanto píšeme v češtině s malým, v esperantu většinou s velkým počátečním písmenem, protože to byl původně pseudonym autora (dr. Esperanto) a také pro odlišení od běžného významu (esperanto=doufající). Malé písmeno však není chybou. S malým počátečním písmenem se píší odvozeniny: esperantisto (člověk znalý esperanta), esperantigi (přeložit do esperanta). S velkým písmenem: Esperantujo (pomyslná země, kde se mluví esperantem, čili esperantské hnutí obrazně).

 11. Slabiky se tvoří složením jedné samohlásky (a e i o u) a jedné nebo více souhlásek, případně samostatnou samohláskou. Pokud se objeví vedle sebe dvě samohlásky, patří k různým slabikám.

  ba va bi vi bu ca ce ci co cu ĉa ĉi ĉu di
  ge ĝi he ĥo ia io ja jo ai aj ui uj ĵa ĵi
  al el ul am im in ra sa ŝa ti au eu
 12. V esperantu jsou slova psána přesně podle výslovnosti a vyslovována přesně podle písmen. Nejsilněji vyslovenou slabikou (přízvučnou) je vždy ta předposlední. Po kliknutí na příslušné slovo uslyšíte správnou výslovnost, kterou nahlas opakujte.

  celo ĉelo selo ŝelo peco peĉo peso
  pezo ame ami ĝene ĝeni ago agu
  gusta ĝusta juro ĵuro oro horo ĥoro
  roko hoko ajlo hajlo ia ja ie
  je iu ju vejno feino prujno ruino
  kanabo knabo kavita kvita scii scienco alto
  aŭto felto feŭdo tial adiaŭ iam ian
  avo havo ravo ero eĥo serĉo ŝerco
  eskalo skalo diri ĝiri tie ĉie tio
  ĉio tiu ĉiu sia cia ŝia ĉia

Ekzercoj - Cvičení

 1. Opište si nová slovíčka do slovníčku a přízvučnou samohlásku podtrhněte.

 2. Přečtěte několikrát nahlas se správným přízvukem následující cvičení: kafo, ĉeĥo, teo, teksto;
  akcento, ministro, maŝino, unua, ekzerco, neŭtrala, Eŭropo, rimarkoj, ĥemio, kakao, ĝardeno, ĝentila, ĵurnalo, tinkturo, oktobro, novembro;
  Esperanto, instrumento, prezidento, leciono, ekzemplero, ĉokolado, ekzercaro, diktatoro, alfabeto, ĝenerala, meĥaniko, gramatiko, neutila, utila;
  eksperimento, aŭtomobilo, revolucio, inĝeniero, internacia;
  universitato, tragikomedio, observatorio;
  la alfabeto, la alfabeto de Esperanto, la akcento, la akcento en Esperanto, unua leciono, la unua leciono de Esperanto, la unua leciono de la Esperanta ekzercaro.
  Atentu la akcenton! Esperanto estas lingvo. Esperanto estas lingvo internacia, la ĉeĥa lingvo estas lingvo nacia. Lernolibron oni devas ne tralegi, sed tralerni.

 3. Hláskujte následující slova: ĉeĥo, maŝino, teksto, konversacio, ĵurnalo, ĝentila.

 4. Naučte se nazpamět a se správným přízvukem jména měsíců: januaro, februaro, marto, aprilo, majo, junio, julio, aŭgusto, septembro, oktobro, novembro, decembro (překlad je v 10. lekci)

× Napište prosím, co se Vám líbí nebo nelíbí, co chcete vylepšit a jak udělat tyto stránky ještě lepší. Nebojte se psát i kvůli drobnosti. Pokud chcete dostat odpověď, nezapomeňte uvést kontaktní email.
Předem děkuji
Sendi / Odeslat
Poŝvortaro