><

Učebnice esperanta

Dek-oka leciono

Novaj vortoj - Nová slova

Esperanto Ĉeĥo
admiriobdivovat
adoleskantodorostenec, dospívající
akceptipříjmout
akompanidoprovázet
altaĵovýšina
amuzibavit
asociosvaz
banikoupat
baniĝikoupat se
barihradit
bedaŭrilitovat
bedaŭrindebohužel
belecokrása
biletolístek, jízdenka
boatijezdit na lodičce
boatočlun, loďka
BohemioČechy
boletohříbek
centrocentrum
ĉiutagekaždodenně
datitadatovaný
daŭrigipokračovat
decidirozhodnout
dediĉivěnovat
diferencorozdíl
disponidisponovat
disponigidát k užívání
distancovzdálenost
dumezatím, mezitím
efektiveopravdu
eksabývalý
ekskursovýlet
ekslaboristobývalý dělník
elvagoniĝivystoupit (z vagonu)
esprimivyjádřit
estrovedoucí, ředitel
etapoetapa, běh
fakoobor
fakuloodborník
famaslavný
feroželezo
fervojoželeznice
foravzdálený
formitvořit, formovat
freŝecosvěžest
fromaĝosýr
frumatenečasně zrána
fungohouba
gastigadopohoštění
golfozátoka
gripochřipka
ĝuipoužívat, vychutnávat
hejmedoma
higienohygiena
imperiestrocísař
informozpráva
interamikiĝispřátelit se
internulejointernát
investiinvestovat
jakokabát
kabanochata
kancelariokancelář
kandelingosvícen
kandelosvíce
kastelohrad
katolikokatolík
kofrokufr
kolegiokolej (školní)
kolektisbírat
komitatovýbor
komplikakomplikovaný
konatoznámý
konsiliradit
konversaciokonverzace
konvinkipřesvědčit
koridorochodba
kovertoobálka
kredivěřit
kreitvořit
kreiĝitvořit se
kuirejokuchyň
kuirivařit
laborulopracovník
lagojezero
landazemský
laŭpodle, na
lernejoškola
Lia imperiestra MoŝtoJeho císařské Veličenstvo
lignodřevo
limohranice
littolaĵolůžkoviny
lokomotivestrostrojvůdce
ludejohřiště
malsanulejonemocnice
meblonábytek
medikamentolék
membročlen
menciizmínit se
metiořemeslo
ministohorník
miridivit se
MoravioMorava
moŝtovšeob. titul (viz Gramatiko)
motivomotiv
movadohnutí
movihnout
nacionárod
naturopříroda
nekredemanevěřící
nordosever
nordorientaseverovýchodní
nurteprv
oficejoúřadovna
oficiúřadovat
oficialaoficiální
oficoúřad
okcidentozápad
organizaĵoorganizace
pagataplacený
pagiplatit
paĝostránka
pakibalit
pansaketochlebník
pantalonokalhoty
PilzenoPlzeň
postulopožadavek
poŝtestrovedoucí pošty
preparipřipravit
princidinoprincezna
promenovycházka
prononcivyslovit
prononcovýslovnost
proponinabídnout
pruntipůjčit
purecočistota
rabatosleva
refreŝigoosvěžení
regionokraj
rekreiĝiobnovit se
renkontipotkat
renoviĝiobnovit se
restadopobyt
rezervarezervní
rezervujorezervoár
sakopytel
senpagebezplatně
serĉatahledaný
silaboslabika
SilezioSlezko
sinceraupřímný
sindikatojodbory
situinacházet se
skoltoskaut
suferitrpět
surmetiobléci, obout
svedoŠvéd
svisoŠvýcar
ŝtatostát
ŝuopolobotka
tagmezev poledne
televidatelevizní
tendarfajrotáborový oheň
tendarotábor
tendostan
tradiciotradice
truodíra
turistaturistický
tutmondasvětový
tutŝtatacelostátní
universalauniverzální, zde: světový
valbaraĵopřehrada, hráz
valoúdolí
valorahodnotný
vendiprodat
vestooblek
vizitatanavštěvovaný
zorgipečovat, starat se

Gramatiko - Gramatika

 1. Všeobecným titulovým výrazem moŝto překládáme do esperanta všechny tituly obvyklé k vyjádření společenské úcty, jako: Lia imperiestra Moŝto Jeho císařské Veličenstvo, Ŝia princidina Moŝto Její Výsost princezna, Lia ministra Moŝto Jeho Excelence ministr, Via profesora Moŝto slovutný pane profesore, pastra moŝto velebný pán, sinjorina moŝto milostpaní, moŝta (altmoŝta, moŝtnaskita) sinjorino urozená paní, sidiĝu, via moŝto posaďte se, jasnosti, kion vi moŝtas ordoni? co ráčíte poroučet? moŝtuloj kaj moŝtulinoj urozenci apod.

  Rimarko

  Přesto se používají i jiné tituly: ekscelenco, Via Majesto, Siro, eminenco, monsinjoro.
 2. Přípona -ing- znamená dutý předmět (nebo s dutinou na konci), který slouží jako násadka (držátko) nebo chránítko:
  násadka: plumo pero, plumingo násadka na pero; cigaro doutník, cigaringo špička na doutník;
  chránítko: fingro prst, fingringo náprstek; sabro šavle, glavo meč, sabringo, glavingo pochva.

  O tom, zda konkrétní odvozenina značí násadku nebo chránítko, rozhodla většinou praxe. Proto např. chránítko plnicího pera (čepička) se řekne jinak, totiž plumkapuĉo (doslova: kapuce pera), naopak držadlo šavle nebo meče je tenilo.

  Používají se i výrazy elingigi vytasit (meč), eningigi (zasunout do pochvy).

 3. Přípona -estr- u podstatných jmen značí představeného: poŝto pošta, poŝtestro vedoucí pošty; ŝipo loď, ŝipestro kapitán lodi; lernejo škola, lernejestro ředitel školy; klubestro předseda klubu.

  Samotné slovo estro má týž význam jako předpona: estro de la tendaro vedoucí tábora; estraro de la asocio vedení svazu, předsednictvo; estrarano člen předsednictva; estri la klubon řídit klub, předsedat klubu.

 4. Přípona -ej- znamená místo:

  1. kde se provozuje určitá činnost: labori pracovat, laborejo pracovna; ofici úřadovat,oficejo úřadovna; gimnasto gymnasta, cvičenec, gimnastiko gymnastika, gimnasti, gimnastiki cvičit, gimnastejo, gimnastikejo tělocvična; ludi hrát si, ludejo hřiště;

  2. pro určité bytosti nebo věci: kokino slepice, kokinejo kurník; bovino kráva, bovinejo kravín; libro kniha, librejo knihovna; ligno dřevo, lignejo dřevník.

  Samotné ejo značí místnost (málo luxusní na to, aby ji bylo možno nazvat ĉambro, halo, salono).

 5. Příponou -ec- označujeme názvy vlastností: beleco krásný, beleco krása; pura čistý, pureco čistota; homo člověk, homeco lidskost; amiko přítel, amikeco přátelství.

  Rimarkoj

  1. Samostatné slovo eco znamená vlastnost: facileco, reguleco kaj belsoneco estas la ĉefaj ecoj de Esperanto - snadnost, pravidelnost a libozvučnost jsou hlavní vlastnosti esperanta.

  2. Nezaměňujte příponu -ec- (vlastnost) s příponou -aĵ- (věc): dolĉa sladký, dolĉeco sladkost (vlastnost), ale dolĉaĵo sladkost (sladká věc, zákusek, bonbón), např.: mi ne ŝatas la troan dolĉecon de dolĉaĵoj, tial mi ne manĝas sukeraĵojn nemám rád přílišnou sladkost sladkostí, proto nejím cukroví.

  3. Od přídavných jmen vytvořených příponou -em- (např. laborema pracovitý) by se měly názvy vlastností také odvozovat příponou -ec- (laboremeco pracovitost), avšak esperanto se vyhýbá zbytečnému hromadění přípon, proto stačí jen -emo: laboremo pracovitost, komprenemo chápavost, kredemo důvěřivost apod.

 6. Předpona eks- u podstatných jmen znamená bývalý: eksministro exministr, bývalý ministr; eksreĝo bývalý král; eksklubestro bývalý předseda klubu.

  Tentýž význam má i přídavné jméno eksa: eksa ministro bývalý ministr.

 7. Přídavná jména slovesná na -anta, -inta, -onta a -ata, -ita, -ota používáme jako ostatní přídavná jména i ve spojení s pomocným slovesem esti. Protože tato přídavná jména slovesná mohou v esperantu vyjadřovat samostatně čas, vznikají jejich spojením s pomocným slovesem esti složené tvary činného i trpného rodu, které mohou vyjádřit zvlášť čas pomocného slovesa esti a v poměru k němu čas přídavného jména slovesného.

  ili estas   ili estas    ili estas
  segontaj   segantaj    segintaj 
  
  ĝi estas   ĝi estas    ĝi estas
  segota    segata     segita 
  

  Složené časy slovesné

  1. činný rod

   la knabo estas seganta   hoch řeže (je řezající)
   la knabo estis seganta    hoch řezal (byl řezající)
   la knabo estos seganta   hoch bude řezat (bude řezající)
   la knabo estus seganta   hoch by řezal (byl by řezající)
   la knabo estu seganta    ať hoch řeže (ať je řezající)

   la knabo estas seginta   hoch právě nařezal (je nařezavší)
   la knabo estis seginta    hoch již dříve nařezal (byl nařezavší)

   la knabo estos seginta    hoch bude mít nařezáno (bude nařezavší)
   la knabo estus seginta    hoch by měl nařezáno (byl by nařezavší)
   la knabo estu seginta     ať hoch má nařezáno (ať je nařezavší)

   la knabo estas segonta   hoch se chystá řezat (je před řezáním)
   la knabo estis segonta    hoch se chystal řezat (byl před řezáním)
   la knabo estos segonta   hoch se bude chystat řezat (bude před řezáním)
   la knabo estus segonta   hoch by se chystal řezat (byl by před řezáním)
   la knabo estu segonta    ať se hoch chystá řezat (ať je před řezáním)

  2. trpný rod

   la ligno estas segata   dřevo je řezáno
   la ligno estis segata    dřevo bylo řezáno
   la ligno estos segata   dřevo bude řezáno
   la ligno estus segata   dřevo by bylo řezáno
   la ligno estu segata     ať je dřevo řezáno

   la ligno estas segita   dřevo je nařezáno
   la ligno estis segita    dřevo bylo nařezáno
   la ligno estos segita   dřevo bude nařezáno
   la ligno estus segita   dřevo by bylo nařezáno
   la ligno estu segita     ať je dřevo nařezáno

   la ligno estas segota   dřevo má být (na)řezáno
   la ligno estis segota    dřevo mělo být (na)řezáno
   la ligno estos segota   dřevo bude muset být (na)řezáno
   la ligno estus segota   dřevo by mělo být (na)řezáno
   la ligno estu segota     ať má být dřevo (na)řezáno

  Rimarkoj

  1. Slovesné tvary složené používáme v rodě činném jen v odůvodněných případech.

   Srovnej: Mi venis, kiam la gastoj tagmanĝis přišel jsem, když hosté obědvali; avšak: mi venis, kiam la gastoj estis tagmanĝintaj přišel jsem, když hosté byli po obědě.
   V činném rodě vystačíme obyčejně s tvary jednoduchými na -as, -is, -os, -us, -u; mi legis místo mi estis leganta, mi legos místo mi estos leganta, mi legus místo mi estus leganta apod.

  2. Složené tvary s přídavnými jmény slovesnými na onta a ota značí nejen čas budoucí, ale i povinnost, a proto je často překládáme slovem mít ve smyslu mít povinnost.

Ekzercoj - Cvičení

 1. Přeložte:
  1. Mi estas pura, ĉar mi estas lavita. La infano estas lavata, ĉar ĝi estas malpura. Antaŭ la dormo ĉiuj infanoj estas lavotaj. La libro estas tre interesa, tial ĝi estas tre legata. La infano estus bela, se ĝi estus lavita. La avo laŭdos sian nepinon Eva. Panjo, ĉu vi scias, ke Eva estas de l' avo lavota? Sinceraj gastoj: La viando estas formanĝita, la vino eltrinkita, ni povas do iri hejmen.

  2. Dobří spisovatelé jsou, byli a vždy budou milováni svými čtenáři. Noviny jsou už zaplaceny? Ne, mají být placeny. Josefe, už jsi napsal všechna cvičení? Anglické cvičení jsem už napsal, je napsáno, esperantské píši, je psáno a početní napíši, má být ještě napsáno.

  3. Mirko venis, kiam Jozefo estis aĉetanta la bileton, tial li aĉetis la bileton ankaŭ por Mirko. Ĉar Karlo venis, kiam Jozefo estis jam aĉetinta la biletojn, li jam ne povis aĉeti la bileton ankaŭ por Karlo. Kiam Jozefo estis lavinta la manojn, li sidiĝis al la tablo kaj manĝis. Unue li manĝis supon, kaj kiam li estis la supon manĝinta, li ricevis viandon. Poste li ludis kun Karlo ŝakon. Kiam li estis gajninta unu partion, ili ĉesis ludi kaj iris baniĝi. Kiam ili baniĝis, venis Mirko kaj ili ĉiuj baniĝis kune. Kiam ili estis baniĝintaj, ili iris ludi volejbalon. Kiam estis pasintaj du semajnoj, la familio atendis la revenantan patron. Kiam la patro estis reveninta, li multe rakontis pri la belega libertempa restado.

  Montri la solvon - Ukázat řešení

  Kaŝi la solvon - Skrýt řešení

  1. Jsem čistý, protože jsem umyt. Dítě je myto, protože je špinavé. Před spaním mají být všechny děti myty. Kniha je velmi zajímavá, proto je velice čtena. Dítě by bylo hezké, kdyby bylo umyto. Dědeček pochválil svou vnučku Evu. Maminko, víš, že Eva bude (má být) od dědečka pochválena? Upřímní hosté: Maso je snědeno, víno vypito, můžeme tedy jít domů.

  2. Bonaj verkistoj estas, estis kaj ĉiam estos amataj de siaj legantoj. Ĉu la gazeto estas jam pagita? Ne, ĝi estas pagota. Jozefo, ĉu vi jam skribis ĉiujn ekzercojn? La anglan ekzercon mi jam skribis, ĝi estas skribita, la Esperantan mi skribas, ĝi estas skribata kaj la matematikan mi skribos, ĝi estas ankoraŭ skribota.

  3. Mirek přišel, když Josef kupoval lístek, proto koupil lístek také Mirkovi. Protože Karel přišel, když Josef lístky už koupil, nemohl už koupit lístek také pro Karla. Když si Josef umyl ruce, sedl si ke stolu a jedl. Nejdříve jedl polévku, a když polévku snědl, dostal maso. Potom hrál s Karlem šachy. Když vyhrál jednu partii, přestali hrát a šli se koupat. Když se koupali, přišel Mirek a všichni se koupali spolu. Když se vykoupali, šli hrát volejbal. Když minuly dva týdny, rodina očekávala vracejícího se otce. Když se otec vrátil, vypravoval mnoho o překrásném prázdninovém pobytu.

 2. Přeložte úkol 1c) do budoucího času.

  Montri la solvon - Ukázat řešení

  Kaŝi la solvon - Skrýt řešení

  Mirko venos, kiam Jozefo estos aĉetanta la bileton, tial li aĉetos la bileton ankaŭ por Mirko. Ĉar Karlo venos, kiam Jozefo estos jam aĉetinta la biletojn, li jam ne povos aĉeti la bileton ankaŭ por Karlo. Kiam Jozefo estos lavinta la manojn, li sidiĝos al la tablo kaj manĝos. Unue li manĝos supon, kaj kiam li estos la supon manĝinta, li ricevos viandon. Poste li ludos kun Karlo ŝakon. Kiam li estos gajninta unu partion, ili ĉesos ludi kaj iros baniĝi. Kiam ili baniĝos, venos Mirko kaj ili ĉiuj baniĝos kune. Kiam ili estos baniĝintaj, ili iros ludi volejbalon. Kiam estos pasintaj du semajnoj, la familio atendos la revenantan patron. Kiam la patro estos reveninta, li multe rakontos pri la belega libertempa restado.

 3. Přeložte: La eksvilaĝestro (nebo eksa estro de la vilaĝo) malsaniĝis. Post li fariĝis vilaĝestro la plej bona vilaĝano. La anaro de la komunumo konstruis en la vilaĝo por la infanoj belegajn lernejon, gimnastejon kaj ludejon. En la lernejo estas librejo kun multaj libroj kaj bela hela legejo. En la gimnastejo estas moderna lavejo. En la ĉirkaŭaj vilaĝoj oni laŭde parolas pri la grandeco, beleco kaj pureco de la lernejo. La vilaĝo havas propran kinejon kaj video-pruntejon. Malantaŭ la vilaĝo oni konstruis grandan bovinejon. Preskaŭ ĉiuj vilaĝanoj havas jam sian propran aŭtomobilon kaj la junaj havas motorciklon. Jes, la diligenteco kaj laboremo de niaj terkulturistoj estas konataj.

  Montri la solvon - Ukázat řešení

  Kaŝi la solvon - Skrýt řešení

  Bývalý starosta vesnice onemocněl. Po něm se stal starostou nejlepší vesničan. Členové obce postavili (vybudovali) ve vsi pro děti krásnou školu, tělocvičnu a hřiště. Ve škole je knihovna s mnoha knihami a krásná světlá čítárna. V tělocvičně je moderní umývárna. V okolních vsích se velmi pochvalně mluví o velikosti, kráse a čistotě této školy. Vesnice má vlastní kino a videopůjčovnu. Za vsí postavili velký kravín. Téměř všichni vesničané mají svůj vlastní automobil a mladí mají motocykl. Ano, píle a pracovitost našich zemědělců je známa.

Simple sed klare

Filo: Paĉjo, kia diferenco estas inter optimismo, pesimismo kaj realismo?
Patro: Hm... Ĉu vi jam vidis svisan fromaĝon?
Filo: Jes, tio estas la grandega fromaĝo kun la grandaj truoj, ĉu ne?
Patro: Jes. Homo, kiu vidas nur la fromaĝon, sed ne la truojn, estas optimisto. Homo, kiu vidas nur la truojn, sed ne la fromaĝon, estas pesimisto. Sed homo, kiu vidas kaj la fromaĝon kaj la truojn, estas realisto. Ĉu vi komprenas?
Filo: Bonege!

Proverbo - Přísloví

Ĉiu komenco estas malfacila.
× Napište prosím, co se Vám líbí nebo nelíbí, co chcete vylepšit a jak udělat tyto stránky ještě lepší. Nebojte se psát i kvůli drobnosti. Pokud chcete dostat odpověď, nezapomeňte uvést kontaktní email.
Předem děkuji
Sendi / Odeslat
Poŝvortaro