><

Učebnice esperanta

Naŭa leciono

Novaj vortoj - Nová slova

Esperanto Ĉeĥo
anstataŭnamísto
avoděd
devopovinnost
dotedy
edukivychovávat
edzomanžel
enhaviobsahovat
erarimýlit se
facilasnadný
forgesizapomenout
fraŭlosvobodný muž
fundamentozáklad
knabetochlapeček
komprenirozumět
koniznát
kromkromě, mimo
kuzobratranec
mortizemřít
nepovnuk
nevosynovec
opiniimínit
parencopříbuzný
pludále, více
ne plujiž ne
li povusmohl by
pravimít pravdu
esti pravabýt v právu
rakontivyprávět
sanazdravý
sencosmysl (čeho)
sinjoropán
studistudovat
tamenpřece, nicméně
taskoúkol
tujihned
vidvovdovec
viromuž
vivižít

Gramatiko - Gramatika

 1. Příjmení píšeme pravopisem příslušného jazyka: Th. Čejka (ĉeĥo), A. Grabowski (polo Polák), N. A. Borovko (ruso Rus), W. H. Trompeter (germano Němec), D-ro K. Kalocsay (hungaro Maďar), prof. J. E. Mayor (anglo Angličan), prof. D-ro E. Boirac (franco Francouz) estas famaj esperantistoj jsou slavní esperantisté.

 2. Předpona ge- se používá k společnému označení nejméně dvou osob různého pohlaví: patro + patrino = gepatroj - rodiče;
  frato(j) + fratino(j) = gefratoj - sourozenci;
  amiko(j) + amikino(j) = geamikoj - přátelé a přítelkyně.

  Rimarkigo

  U zvířat tato předpona označuje jeden pár: geĉevaloj - kůň a kobyla.
 3. Předpona bo- značí příbuzenstvo získané sňatkem: bopatro - tchán, bopatrino - tchyně; bofrato - švagr, bofratino - švagrová; bofilo - zeť, bofilino - snacha.

 4. Předpona pra- má týž význam jako v češtině: praavo - pradědeček, pranepo - pravnuk, prahomo - pračlověk, pralingvo - prajazyk.

 5. Zápor - V esperantské větě je zápor vždy jen jeden. V české větě může být i několik záporů: nemám jablko - mi ne havas pomon; nemám nic - mi havas nenion; nemám nikdy nic - mi neniam havas ion; on nikdy nikomu neudělá nic dobrého - li neniam faras al iu ion bonan.

 6. Přivlastňovací zájmena končí na -a (jako jména přídavná) a tvoříme je ze zájmen osobních:

  1. mi - mia já - můj ni - nia my - náš
  2. vi - via ty - tvůj vi - via vy - váš
  3. li - lia on - jeho ili - ilia oni - jejich
  ŝi - ŝia ona - její ony - jejich
  ĝi - ĝia ono - jeho ona - jejich

Ekzercoj - Cvičení

 1. Z článku La parencoj de la familio vypište všechna slova s předponami ge- a bo- a přeložte je.

  Montri la solvon - Ukázat řešení

  Kaŝi la solvon - Skrýt řešení

  gefratoj - sourozenci, gepatroj - rodiče, gesinjoroj - pán(i) a paní, gefiloj - syn(ové) a dcera (dcery), geavoj - prarodiče, genepoj - vnoučata, prageavoj - pradědeček a prababička, bofrato - švagr, bofratino - švagrová, bogefratoj - švagr a švagrová (švagři a švagrové), bopatro - tchán, bofilino - snacha, bogepatroj - tchán a tchyně, bofilo - zeť, geparencoj - příbuzní.

 2. Popište svou rodinu.
  Modelo: Mi havas patron. Li ankoraŭ vivas. Ankaŭ lia patro vivas. Lia patro estas mia avo atd.

 3. Odpovězte na otázky: Kio estas patro kaj patrino, onklo kaj onklino, kuzoj kaj kuzino, amikoj kaj amikinoj, lernantoj kaj lernantinoj? Kiu estas (estos) via bopatro? Kiu estas (estos) via bofratino? Kiu estas via avo? Kiu estas (estis) via praavino? Kiu estas (estos) via nevo?

  Montri la solvon - Ukázat řešení

  Kaŝi la solvon - Skrýt řešení

  Patro kaj patrino estas gepatroj, onklo kaj onklino estas geonkloj, kuzoj kaj kuzino estas gekuzoj, amikoj kaj amikinoj estas geamikoj, lernantoj kaj lernantinoj estas gelernantoj. La patro de mia edz(in)o estas mia bopatro. La fratino de mia edz(in)o estas mia bofratino. La patro de mia patro aŭ de mia patrino estas mia avo. La avino de mia patro aŭ de mia patrino estis mia praavino. La filo de mia frato aŭ de mia fratino estas mia nevo.

 4. Přeložte: Pepík se učí esperanto. Mirek se neučí esperanto. On se nic neučí. On se nikdy nic neučí. Eva dala Aničce jablko, Marie jí nedala nic. Marie nic neměla, nemohla jí nic dát. Aničko, slyšíš maminku? Ne, nikoho nevidím a nikoho neslyším.

  Montri la solvon - Ukázat řešení

  Kaŝi la solvon - Skrýt řešení

  Joĉjo lernas Esperanton. Mirek ne lernas Esperanton. Li lernas nenion. Li neniam lernas ion. Eva donis al Anjo pomon. Maria donis al ŝi nenion. Maria havis nenion, ŝi ne povis doni al ŝi ion. Anjo, ĉu vi aŭdas panjon? Ne, mi neniun vidas kaj neniun aŭdas.

Ŝerca demando - Vtipná otázka

Li estas filo de mia patro, tamen li ne estas mia frato. Kiu li estas?

Proverbo - Přísloví

Kia patrino, tia filino.
× Napište prosím, co se Vám líbí nebo nelíbí, co chcete vylepšit a jak udělat tyto stránky ještě lepší. Nebojte se psát i kvůli drobnosti. Pokud chcete dostat odpověď, nezapomeňte uvést kontaktní email.
Předem děkuji
Sendi / Odeslat
Poŝvortaro