><

Učebnice esperanta

Dek-kvina leciono

Gazetanoncoj - Inzeráty v novinách

Mi deziras korespondi kun gekamaradoj ĉiulandaj kaj interŝanĝi ilustritajn gazetojn. Skribu al s-ro I.K.Samoĥin, Tomsk, Siberio, Rusio.

14- ĝis 40-jaraj gesamideanoj deziras korespondi pri diversaj temoj kaj interŝanĝi ilustritajn poŝtkartojn kun la tuta mondo. Esperanto-­Grupo, Sofio, Bulgario

Korespondi kun la tuta mondo per leteroj kaj ilustritaj poŝtkartoj deziras: John Hartley, Liverpool, Britujo.

Japana mezlernejo deziras interŝanĝi leterojn, bildkartojn, poŝtmarkojn, fotojn, gazetojn, glumarkojn, alumetskatoletojn kaj tiel plu. Skribu al: Esperanto-Klubo, Tokio, Japanujo.


Inzeráty jsou sice původní, avšak staré a adresy jsou neúplné. Vhodné adresy pro korespondenci najdete v každém esperantském časopise.

Novaj vortoj - Nová slova

Esperanto Ĉeĥo
aferověc, záležitost
aktujoaktovka, taška
alumetozápalka
animoduše
anoncioznámit
anoncooznámení, inzerát
arkooblouk
bildkartopohlednice
bluamodrý
bluiĝizmodrat
ĉielarkiĝizbarvit se jako duha
ĉielarkoduha
ĉielonebe
diabloďábel, čert
diversarůzný
facilanimalehkomyslný
fariĝistát se
fartimít se
fartu bone!měj se dobře!
finiĝiskončit
finokonec
flustrišeptat
ĝis (la) revidona shledanou
honestačestný, poctivý
humoronálada
igidělat (něco nějakým)
iĝistát se (nějakým, něčím)
interŝanĝivyměnit
kajerosešit
kapablaschopný
kartolístek
klasotřída
kondutichovat se
kontrolikontrolovat
kulpovina
kutimibýt zvyklý
laŭpodle
markoznámka
maturazralý
notozde: poznámka
ordonorozkaz
pardonemamilosrdný
Persona Notlibrožákovská knížka
pliriĉiĝoobohacení
poŝtopošta
redonivrátit
riĉabohatý
sekvinásledovat
sekvonásledek
senkulpigiomluvit
senticítit
serĉihledat
serioziĝizvážnět
sidiĝusedni, sedněte si
silentimlčet
silentiĝizmlknout
skatolokrabice
spertazkušený
stultahloupý
stultaĵohloupost
surprizopřekvapení
survojecestou, na cestě
ŝajnizdát se
ŝajnigipředstírat
ŝanĝiměnit
temotéma
trankvilaklidný
vangotvář, líce

Gramatiko - Gramatika

 1. Předpona re- znamená zpět, opět: doni dát, redoni vrátit, dát zpět; veni přijít, reveni vrátit se, přijít zpět; vidi vidět, revidi opět (se) vidět, shledat se; ĝis revido na viděnou, na shledanou. Samostatně se používají slova ree (opět) a reen (zpět).

 2. Příponou -ig- tvoříme slovesa, jež znamenají dělat, přimět, způsobit, aby se uskutečnilo to, co vyjadřuje slovní základ: pura čistý, igi pura = purigi dělat čistým, čistit. Maria purigas al la patro la ĉapelon. Marie čistí otci klobouk.
  ridi smát se, igi ridi = ridigi přimět někoho k smíchu, rozesmát. Jozefo ridigis la tutan familion. Josef rozesmál celou rodinu.
  dormi spát, igi dormi - dormigi způsobit, aby někdo spal, uspat. Patrinoj de ĉiuj popoloj dormigas siajn infanojn per belaj kantoj. Matky všech národů uspávají své děti krásnými písněmi.

 3. Příponou -iĝ- tvoříme slovesa, jež znamenají změnu stavu, totiž stát se, stávat se takovým nebo tím, co vyjadřuje slovní základ: flava žlutý, iĝi flava = flaviĝi stávat se žlutým, žloutnout. Aŭtune piroj flaviĝas kaj maturiĝas. Na podzim hrušky žloutnou a zrají.
  edzo manžel, iĝi edzo = edziĝi stát se manželem, oženit se. Mia frato edziĝis antaŭ unu jaro. Můj bratr se oženil před rokem.

Slova igi a iĝi jsou samostatná slovesa: Li igis kudri al si veston. Dal si ušít šaty. Kiam vi iĝis ano de la klubo? Kdy jste se stal členem klubu?

Slovesa s příponami -ig- , -iĝ- nutno často překládat volně: Instruisto skribigis lernantojn dum tuta horo. Učitel zaměstnal žáky psaním po celou hodinu. Mi aniĝis antaŭ du jaroj. Stal jsem se členem (přistoupil jsem za člena) před dvěma lety.

Ekzercoj - Cvičení

 1. Přeložte:

  Kiam la suno brilas: Když slunce svítí:

  la piroj iĝas flavaj, ili flaviĝas;
  la ĉerizoj iĝas ruĝaj, ili ruĝiĝas;
  la prunoj iĝas bluaj, ili bluiĝas;
  la pomoj iĝas maturaj, ili maturiĝas;
  la fruktoj iĝas dolĉaj, ili dolĉiĝas;
  la homo iĝas bruna, li bruniĝas;
  la homo iĝas feliĉa, li feliĉiĝas;
  la homo iĝas bonhumora, li bonhumoriĝas;

  Modelo: hrušky žloutnou (doslovně: stávají se žlutými)

  Montri la solvon - Ukázat řešení

  Kaŝi la solvon - Skrýt řešení

  Slunce dělá švestky modrými, (ony) se stávají modrými = modrají; slunce dělá třešně červenými, (ony) se stávají červenými = červenají, zapalují se; slunce dělá jablka zralými, (ona) se stávají zralými = zrají.

 2. Odpovězte na otázky k článku: Kies samklasano estis Mirko? Ĉu li estis malbona knabo? Sed kia li estis? Kion faris la instruisto? Ĉu Joĉjo kaj Blanka havis la ekzercon? Kiu ĝin ne havis? Ĉu li diris al la instruisto la veron? Kion li ŝajnigis? Kion li diris al la instruisto? Kiel li agis? Kiaj estis por Mirko la sekvoj de lia nehonesta ago? Kiel kondutis la instruisto? Kio kolerigis la patron? Ĉu li longe koleris? Kiel kondutis la patro? Kiel finiĝis la malagrabla afero por Mirko? Kia estis la sperto por Mirko? Kion vi opinias, ĉu Mirko pliboniĝos post tiu ĉi utila sperto? Kio ridigis eĉ Mirkon je la fino? Kiun proverbon uzis Mirko?

  Montri la solvon - Ukázat řešení

  Kaŝi la solvon - Skrýt řešení

  Mirko estas samklasano de Joĉjo kaj Blanka. Ne, li ne estis malbona knabo. Sed li estis facilanima. La instruisto kontrolis la taskojn. Jes, Joĉjo kaj Blanka havis la ekzercon. Mirko ĝin ne havis. Li ne diris al la instruisto la veron. Li ŝajnigis, ke li serĉas la kajeron. Li diris al la instruisto, ke li skribis ĝin hieraŭ vespere. Li agis malhoneste. Por Mirko la sekvoj de lia nehonesta ago estis tre malagrablaj. La instruisto kondutis trankvile. La patron kolerigis la noto en la Persona Notlibro. Li ne longe koleris, li baldaŭ trankviliĝis. La patro kondutis saĝe. La malagrabla afero finiĝis por Mirko feliĉe. Por Mirko la sperto estis utila. Mi opinias, ke Mirko pliboniĝos kaj neniam plu agos malhoneste. Je la fino la ŝercoj de Joĉjo kaj Blanka ridigis eĉ Mirkon. Mirko uzis la proverbon: Fino bona, ĉio bona.

Gazetanonco - Inzerát v novinách

Vian infanon ni pligrandigos, kolorigos, enkadrigos por nur dek kronoj. Centrofoto

Proverbo - Přísloví

Fino bona, ĉio bona.
× Napište prosím, co se Vám líbí nebo nelíbí, co chcete vylepšit a jak udělat tyto stránky ještě lepší. Nebojte se psát i kvůli drobnosti. Pokud chcete dostat odpověď, nezapomeňte uvést kontaktní email.
Předem děkuji
Sendi / Odeslat
Poŝvortaro