><

Učebnice esperanta

Sesa leciono

Novaj vortoj - Nová slova

Esperanto Ĉeĥo
apudavedlejší
dumběhem
forpryč
forsendiodeslat
gajnivyhrát, získat
ĝojiradovat se
hieraŭvčera
ho!o! oh! ach!
hodiaŭdnes
honoročest
invitipozvat, zvát
junamladý
kialproč
kiamkdy
kiukdo
al kiukomu
leterodopis
lion
ludantohráč
mondosvět
morgaŭzítra
numeročíslo
nunteď, nyní
onklostrýc
panochléb
plaĉilíbit se
postepotom
precipezvláště
proverbopřísloví
rikoltožně, sklizeň
sabatosobota
salutizdravit, pozdravit
senbez
sendiposlat
someroléto
tiel-kieltak-jak
trevelmi
urboměsto
vilaĝovesnice
virinožena
viromuž
vivoživot
vizitinavštívit
volichtít
volonteochotně, rád

Gramatiko - Gramatika

 1. Minulý čas: mi laboris - pracoval jsem, vi laboris - pracoval jsi atd.
  mi estis - byl jsem, vi estis - byl jsi, ... ili estis - byli

 2. Budoucí čas: mi laboros - budu pracovat, vi laboros - budeš pracovat atd.
  mi estos - budu, vi estos - budeš, li estos - bude, ... ili estos - budou

 3. Infinitiv (neurčitek): labori - pracovat, esti - být

 4. Způsob rozkazovací: laboru! - pracuj!, pracujte!
  estu! - buď!, buďte!

  V esperantu je rozkazovací způsob pro 2. osobu čísla jednotného i množného stejný: Knabo, laboru! - Chlapče, pracuj! Knaboj, laboru! - Chlapci, pracujte!

  V ostatních osobách přidáváme příslušné osobní zájmeno: li laboru! ať (on) pracuje!
  ŝi laboru! ať (ona) pracuje!
  ĝi laboru! ať (ono) pracuje!
  ni laboru! pracujme!
  ili laboru! ať pracují

  Je ovšem možné přidat i podstatné jméno: la knabo laboru! - ať ten chlapec pracuje!

Pamatuj!

infinitiv má koncovku -i: labori pracovat
přítomný čas má koncovku -as: mi laboras pracuji
minulý čas má koncovku -is: mi laboris pracoval jsem
budoucí čas má koncovku -os: mi laboros budu pracovat
způsob rozkazovací má koncovku -u: laboru! pracuj!, pracujte!

Rimarkoj

 1. Minulý čas je v češtině tvar složený: já jsem pracoval
  Esperanto má tvar jednoduchý: mi laboris
  (Byl by chybný doslovný překlad: mi estas laboris)

 2. Totéž platí o budoucím čase: já budu pracovat
  v esperantu: mi laboros (nikoliv mi estos labori)

 3. Esperanto nerozlišuje slovesa nedokonavá a dokonavá, takže např. skribi znamená psát i napsat (slovesný vid je typický pouze pro slovanské jazyky).

  Naše nedokonavá slovesa vyjadřují děj nedokonaný (nedokončený) čili děj probíhající, kdežto slovesa dokonavá vyjadřují děj dokonaný (ukončený) čili výsledek děje: psal dopis (nevíme, zda dopis dopsal);
  napsal dopis (je jasné, že dopis je hotov).

  To má vliv i na slovesné tvary. Zatímco nedokonavá slovesa mají všechny tři časy (psal - píše - bude psát), slovesa dokonavá mají jen čas minulý a budoucí (napsal - napíše). Nemohou mít čas přítomný, protože děj, který právě probíhá, ještě nemá výsledek. Všimněte si však, že zatímco budoucí čas nedokonavého slovesa je tvar složený (bude psát), budoucí čas slovesa dokonavého je tvar jednoduchý (napíše) a podobá se času přítomnému. Přesněji řečeno je to čas přítomný ve funkci času budoucího, protože označuje událost, která se teprve v budoucnosti stane. Dávejte proto pozor, abyste budoucí čas dokonavého slovesa nepřekládali do esperanta časem přítomným!

  Celé časování vypadá takto:

    skribi psát, napsat
  vi skribis psal jsi, napsal jsi
  vi skribas píšeš
  vi skribos budeš psát, napíšeš
    skribu piš, pište, napiš, napište
  

  Jednoduché slovesné tvary tedy v esperantu nerozlišují průběh a výsledek děje, protože většinou toto rozlišení není potřebné. Pokud se však taková potřeba objeví, má esperanto výrazové prostředky k tomuto rozlišení, ale těmi se budeme zabývat později.

Ekzercoj - Cvičení

 1. Přeložte: Dnes pracuji, včera jsem četl a zítra budu poslouchat rozhlas. Potom budeme hrát šachy. Josefe, odešli dopis! Komu? Strýci. Odeslal jsem jej již včera. Co budeme dělat zítra? Marie bude pracovat, Pavlína bude šít, matka a otec budou číst, Karel a Josef budou hrát šachy. Co jste dělali včera? Pracovali jsme, četli jsme a hráli jsme. Co budou chlapci dělat o prázdninách? Budou pomáhat strýcovi. Josefe, pracuj a pomáhej! Chlapci, pracujte a pomáhejte! Strýčku, ať Marie také pomáhá! Pracujme a pomáhejme! Buď pilný! Buďme pilní!

  Montri la solvon - Ukázat řešení

  Kaŝi la solvon - Skrýt řešení

  Hodiaŭ mi laboras, hieraŭ mi legis kaj morgaŭ mi aŭskultos radion. Poste ni ŝakludos (nebo: ludos ŝakon). Jozefo, forsendu la leteron! Al kiu? Al la onklo. Mi forsendis ĝin jam hieraŭ. Kion ni faros morgaŭ? Maria laboros, Paŭlino kudros, la patrino kaj la patro legos, Karlo kaj Jozefo ludos ŝakon. Kion vi faris hieraŭ? Ni laboris, (ni) legis kaj (ni) ludis. Kion faros la knaboj en (nebo: dum) la libertempo? Ili helpos la onklon (nebo: al la onklo). Jozefo, laboru kaj helpu! Knaboj, laboru kaj helpu! Onklo, ankaŭ Maria helpu! Ni laboru kaj helpu! Estu diligenta! Ni estu diligentaj!

 2. Odpovězte na otázky: Kiu volas viziti la onklon? Kiam ili volas viziti lin? Kion ili faros ĉe la onklo? Kion volas legi la onklo? Kiu ĝin jam legis kaj kiu ĝin ankoraŭ legos? Kiu skribis la leteron al la onklo? Ĉu li ĝin jam forsendis? Kie estis la tuta familio? Ĉu ankaŭ la infano estis en la granda ĉambro? Kial ne?

  Montri la solvon - Ukázat řešení

  Kaŝi la solvon - Skrýt řešení

  Karlo kaj Jozefo volas lin viziti. Ili volas lin viziti en somero dum la libertempo. Ili laboros ĉe li, ili helpos lin. Li volas legi la romanon "Ĉu li?". La patro ĝin jam legis, Karlo ĝin ankoraŭ legos. Karlo ĝin skribis. Ankoraŭ ne, li forsendos ĝin hodiaŭ. Ĝi estis en la granda ĉambro. Ne, li estis en la apuda dormoĉambro. Ĉar li estas ankoraŭ tre malgranda.

Anekdoto - Anekdota

Patrino: (al malgranda knabino) Kion vi faras, Anna?
Anna: Mi skribas leteron al la pupo.
Patrino: Anna, vi ne scias ja skribi.
Anna: Jes, sed ankaŭ la pupo ne scias ja legi!

Proverbo - Přísloví

Ne estas pano sen laboro.
× Napište prosím, co se Vám líbí nebo nelíbí, co chcete vylepšit a jak udělat tyto stránky ještě lepší. Nebojte se psát i kvůli drobnosti. Pokud chcete dostat odpověď, nezapomeňte uvést kontaktní email.
Předem děkuji
Sendi / Odeslat
Poŝvortaro