><

Učebnice esperanta

Deka leciono

Novaj vortoj - Nová slova

Esperanto Ĉeĥo
lundopondělí
mardoúterý
merkredostředa
ĵaŭdočtvrtek
vendredopátek
sabatosobota
dimanĉoneděle
januaroleden
februaroúnor
martobřezen
apriloduben
majokvěten
juniočerven
juliočervenec
aŭgustosrpen
septembrozáří
oktobroříjen
novembrolistopad
decembroprosinec
printempojaro
someroléto
aŭtunopodzim
vintrozima
sezonoroční doba
superjaropřestupný rok
datodatum
monatoměsíc
semajnotýden
tagoden
komočárka
centsto
miltisíc
kiom dakolik
lastaposlední
olnež
plivíce
pli olvíce než
malpli olméně než
plejnejvíce
kalkulipočítat
duopeve dvou; zde: spolu
po tridekpo třiceti
oblanásobný
oblekrát
divididělit
dividite perděleno
aĝostáří
apetitochuť (k jídlu)
brilizářit
ekzamenozkouška
ekzemplonapříklad
friponetinošibalka
respondiodpovědět
sunoslunce
venipřijít
venupojď, pojďte; přijď, přijďte

Gramatiko - Gramatika

 1. Základní číslovky od 11 tvoříme pouhým skládáním:

  11 = 10 + 1 = dek + unu = dek unu 
  12 = 10 + 2 = dek + du  = dek du 
  13 = 10 + 3 = dek + tri = dek tri 
  14 = 10 + 4 = dek + kvar = dek kvar 
  15 = 10 + 5 = dek + kvin = dek kvin 
  16 = 10 + 6 = dek + ses = dek ses 
  17 = 10 + 7 = dek + sep = dek sep 
  18 = 10 + 8 = dek + ok  = dek ok 
  19 = 10 + 9 = dek + naŭ = dek naŭ 
  20 = 2 × 10 = du  × dek = dudek 
  30 = 3 × 10 = tri × dek = tridek 
  40 = 4 × 10 = kvar × dek = kvardek 
  50 = 5 × 10 = kvin × dek = kvindek 
  60 = 6 × 10 = ses × dek = sesdek 
  70 = 7 × 10 = sep × dek = sepdek 
  80 = 8 × 10 = ok  × dek = okdek 
  90 = 9 × 10 = naŭ × dek = naŭdek 
  100 cent
  200 ducent
  1 000 mil
  1 000 000 miliono
  1 000 000 000 miliardo
  2 003 dumil tri
  1 979 mil naŭcent sepdek naŭ
  876 543 789 253 okcent sepdek ses miliardoj kvincent kvardek tri milionoj sepcent okdek na ŭ mil ducent kvindek tri
  
 2. Početní úkony

  Píšeme:    Čteme:
  3 + 4 = 7   tri plus kvar estas sep
         tri kaj  kvar faras sep
  
  7 - 4 = 3   sep minus kvar estas tri
         sep sen  kvar faras tri
  
  4 × 3 = 12  kvaroble tri estas dek du
         kvaroble tri faras dek du
  
  12:4 = 3   dek du dividite per kvar estas tri
  14:4 = 3,5  dek kvar dividite per kvar faras tri komo kvin 
  
 3. Číslovky mohou být jména podstatná nebo přídavná (v esperantu ještě příslovce), která se od základních číslovek tvoří příslušnými koncovkami:

  • -o (názvy číslic): unuo - jednička, jednotka; duo - dvojka, dvojice, pár (duo da ĉevaloj - pár koní ); kvino - pětka; dekduo - dvanáctka, tucet; sesdeko - šedesátka; cento - stovka; nulo - nula;

  • -a (řadové číslovky): unua - první, dua - druhý, tria - třetí, kvara - čtvrtý; la tridek unua tago de decembro estas la tricent sesdek kvina tago de la jaro - třicátý první den prosince je třístý šedesátý pátý den roku;

  • -e při výčtech říkáme: unue - za prvé, due - za druhé, trie - za třetí

 4. Podílnost vyjadřujeme spojením předložky po s číslovkou základní: La onklino donis al ĉiu infano po kvin pomoj. Teta dala každému dítěti po pěti jablkách.

 5. Zlomky tvoříme příponou -on-: duono - polovina, triono - třetina, dekono - desetina, centono - setina; 3/4 - tri kvaronoj, 5/36 - kvin tridek sesonoj.

  Ono jako samostatné slovo značí zlomek: La tago estas ono de la jaro. Den je zlomek roku.

 6. Číslovky násobné se tvoří příponou -obl-: duobla - dvojnásobný, kvinobla - pětinásobný, centobla - stonásobný

 7. Příponu -op- překládáme různě: La knaboj iras el la lernejo unuope, duope, triope kaj grupope. Hoši jdou ze školy jednotlivě, dva a dva, po třech a ve skupinách.

Stupňování přídavných jmen

Přídavná jména stupňujeme pomocí slov pli - více, plej - nejvíce, (malpli - méně, malplej - nejméně) takto:

   granda  veliký
 pli granda  větší
plej granda  největší
Mi estas    tiel granda kiel   vi.  Jsem tak velký jako ty.
Vi estas    pli granda ol    li.  Ty jsi větší než on.
Ŝi estas    la plej granda el  ni.  Ona je největší z nás.

Třetí stupeň přídavného jména má zpravidla člen la.

Paŭlino, Maria kaj Jozefo estas diligentaj:
Paŭlino estas diligentaj, sed Maria estas malpli diligenta ol Paŭlino kaj Jozefo etas la malplej diligentaj el ili.

Pavlína, Marie a Josef jsou pilní:
Pavla je pilná, avšak Marie je méně pilná než Pavla a Josef je z nich nejméně pilný.

Stupňování příslovce

Příslovce se stupňují jako přídavná jména:
   rapide - rychle 
 pli rapide - rychleji 
plej rapide - nejrychleji 

Třetí stupeň příslovce je vždy bez členu la.

Ekzercoj - Cvičení

 1. Přečtěte: 812, 921, 6 395, 839 674, 7 672 358; 9 × 5 = ? 8 × 7 = ?
  12 × 4 = ? 21:3 = ? 56:7 = ? 11:5 = 2,2; 15:4 = 3,75;
  1/4 de 60 = ? 3/4 de 60 = ?

 2. Přeložte: Matka má šest jablek. Dá je třem dětem. Každému dítěti dá třetinu, to je po dvou jablkách. Evička je mladá, Anička je mladší než Evička, ale Petříček je z nich nejmladší. Které dítě je nejmladší? Marie a Anička jdou spolu do parku. V parku se budou spolu procházet. Když se s nimi prochází také Evička, procházejí se ve třech. Josef se učí dobře, Evička se učí lépe než on, ale nejlépe z nich se učil Karel. Evička má osm jedniček a jen jednu dvojku, Josef má tři dvojky. Evička nikdy neměla ani pětku, ani čtyřku, ani trojku.

  Montri la solvon - Ukázat řešení

  Kaŝi la solvon - Skrýt řešení

  Patrino havas ses pomojn. Ŝi donas ilin al tri infanoj. Al ĉiu infano ŝi donas unu trionon, tio estas po du pomoj. Enjo estas juna, Anjo estas pli juna ol Enjo, sed Peĉjo estas la plej juna el ili. Kiu infano estas la plej juna? Maria kaj Anjo iras duope (nebo kune) en la parkon. En la parko ili duope (kune) promenos. Kiam kun ili promenis ankaŭ Enjo, ili promenas triope. Jozefo lernas bone, Enjo lernas pli bone ol li, sed plej bone el ili lernas Karlo. Enjo havas ok unuojn kaj nur unu duon, Jozefo havas tri duojn. Enjo neniam havis kvinon nek kvaron nek trion.

Kiu pravas? - Kdo má pravdu?

Nur por tiuj, kiuj tre bone kalkulas

Instruisto: Kiom estas triono kaj duona triono de cent? (Kolik je půl druhé třetiny ze sta?)

Tre bona lernanto (legu Esperante - čti esperantsky): 100:3 = 33,33...; 1/3 de 100 = 33,33...; 1/2 de 33,33... = 16,66...; 1/2 de 1/3 de 100 = 16,66...; 1/3 + 1/2 de 1/3 = 33,33...+16,66...= 49,99...;

Respondo: Triono kaj duona triono de cent estas kvardek naŭ komo naŭdek naŭ.

La plej bona lernanto el la klaso: 1/3 = 2/6; 1/2 de 2/6 = 1/6; 2/6 + 1/6 = 3/6 = 1/2; 1/2 de 100 = 50.

Respondo: Triono kaj duona triono de cent estas kvindek.

Proverbo - Přísloví

Pli bona estas io ol nenio.
× Napište prosím, co se Vám líbí nebo nelíbí, co chcete vylepšit a jak udělat tyto stránky ještě lepší. Nebojte se psát i kvůli drobnosti. Pokud chcete dostat odpověď, nezapomeňte uvést kontaktní email.
Předem děkuji
Sendi / Odeslat
Poŝvortaro