<

Učebnice esperanta

Dudeka leciono

Novaj vortoj - Nová slova

Esperanto Ĉeĥo
aldonododatek
almenaŭaspoň
arbitresvévolně
arĥaikazastaralý
arĥaismoarchaismus, zastaralý výraz
aŭtoritataautoritativní
aŭtoritatoautorita
barohradba
batalibojovat
batibít
benižehnat
centraústřední
certecojistota
danĝeranebezpečný
delogosvod
detruizničit
devigapovinný, závazný
dialektonářečí
difiniurčit
disputipřít se
disvolviĝirozvinout se
ekzistadoexistence
elpuŝivytlačit
esperonaděje
esprimovýraz
eternavěčný
fariĝadosbude se dít
garantiiručit, zaručit
ĝisnunadosavadní
harmoniosoulad
institucioinstituce
interbatalovzájemný boj
interkonsentodohoda
iom post iomznenáhla
kolegokolega, druh
kompreneblecosrozumitelnost
kondiĉopodmínka
konduktivést
konfuzazmatený
konsentisouhlasit
konsiliĝiradit se
konstantastálý
lacaunavený
leĝozákon
logilákat
malgraŭpřes
manierozpůsob
naskirodit, vzbudit
naturapřirozený, přírodní
nedisputeblanepopiratelný
neniu devasnikdo nesmí
nepreurčitě
nuligianulovat, rušit
obstinavzdorný
oficialaoficiální, úřední
oficialigiučinit oficiálním
oportunavhodný
paralelesouběžně
pekohřích
penisnažit se
per jenaj vortojnásledujícími slovy
perdiztratit
permesidovolit
por keaby
puŝistrkat
rekomendidoporučit
riĉiĝadiobohacovat se
rigidastrnulý
rompadolámání
rompilámat
ruiniganičivý
ruinoruina, troska
sangokrev
sanktasvatý
sentaŭgigiučinit nezpůsobilým
severepřísně
signoznamení
sonĝosen
taŭgihodit se, být způsobilý
tentopokušení
tiamanieretakovým způsobem
tiritáhnout
trovinajít
troviĝinalézat se
trudivnucovat
tuŝebladotknutelný
tuŝidotknout se
unuecojednotka
valorohodnota, cena
VarsovioVaršava
volvivinout

Gramatiko - Gramatika

 1. Nejčastější esperantské zkratky

  ĈEA (Ĉeĥa Esperanto-Asocio) Český esperantský svaz
  D-ro (doktoro) doktor
  ekz. (ekzemple) například
  f-ino (fraŭlino) slečna
  j. (jaro) rok
  k. (kaj) a
  k.a. (kaj aliaj) a jiné
  k.s. (kaj simile) a podobně
  ktp. (kaj tiel plu) a tak dále
  n-ro (numero) číslo
  p. (paĝo) stránka
  pk. (poŝtkarto) lístek
  ipk. (ilustrita poŝtkarto) pohlednice
  s-ano (samideano) esperantista
  s-anino (samideanino) esperantistka
  s-ro (sinjoro) pán
  s-ino (sinjorino) paní
  te. (tio estas) to je
  tn. (tiel nomata) tak zvaný
  UEA (Universala Esperanto-Asocio) Světový svaz esperantistů
  UK (Universala Kongreso) světový sjezd
  Usono Spojené státy americké, USA

 2. Věty podmínkové

  Ve vedlejší větě podmínkové se spojkou se má sloveso koncovky:

  1. oznamovacího způsobu -as, -is, -os nebo
  2. podmiňovacího způsobu -us.

  Se li manĝas, li estas sana. Jestliže jí, je zdráv.
  Se li manĝis, li estas sana. Jestliže jedl, je zdráv.
  Se li manĝos, li estas sana. Bude-li jíst, je zdráv.
  Se li manĝus, li estus sana. Kdyby jedl, byl by zdráv.

 3. Nepřímá řeč

  V řeči nepřímé má sloveso po spojce ke tytéž koncovky, jaké mělo (by mělo) v řeči přímé, a to

  1. oznamovacího způsobu -as, -is, -os,
  2. podmiňovacího způsobu -us,
  3. rozkazovacího způsobu -u.

  Oznámení
  Oto diris: "Mi studas (-is, -os) Esperanton."
  Oto diris, ke li studas (-is, -os) Esperanton.
  Oto řekl, že studuje (studoval, bude studovat) esperanto.

  Podmínka
  Oto diris: "Mi studus Esperanton, se mi havus libron."
  Oto diris, ke li studus Esperanton, se li havus libron.
  Oto řekl, že by studoval esperanto, kdyby měl knihu.

  Rozkaz
  La patro diris: "Oto, studu Esperanton!"
  La patro diris, ke Oto studu Esperanton.
  Otec řekl, aby Oto studoval (že Oto má studovat) esperanto.

 4. Ve vedlejší větě účelové klademe spojku por ke, po níž má sloveso vždy koncovku -u:
  Mi venis, por ke mi redonu al vi libron.

  Přišel jsem, abych vám vrátil knihu.

  Mají-li obě věty společný podmět, stačí por s infinitivem:
  Mi venis, por ke mi redonu al vi libron.
  Mi venis por redoni al vi libron.
  Přišel jsem vám vrátit knihu.

  V následující větě vazba por s infinitivem není možná, proč?
  Mi venis, por ke vi redonu al mi libron.
  Přišel jsem (já), abyste (vy) mi vrátil knihu.

Ekzercoj - Cvičení

 1. Odpovězte na otázky k článku: El kiuj verkoj konsistas la Fundamento de Esperanto? Kia devas resti la Fundamento kaj kial? Kiu estas la aŭtoro de la tri fundamentaj verkoj? Ĉu kiu ajn povas forigi el la Fundamento nebonan vorton aŭ regulon? Kio fariĝos iom post iom el la malnova formo? Ĉu vi jam vidis la Fundamenton de Esperanto? (Se ne, petu vian instruiston, ke li montru ĝin al vi.)

  Rimarko

  Fundamento de Esperanto najdete na stránce esperantské akademie http://www.akademio-de-esperanto.org/fundamento/

  Montri la solvon - Ukázat řešení

  Kaŝi la solvon - Skrýt řešení

  La Fundamento de Esperanto konsistas el tri verkoj, nome el la 16-regula gramatiko, el la Universala Vortaro kaj el la Ekzercaro. La Fundamento devas resti severe netuŝebla, alie Esperanto disfalus en dialektojn. Ilia aŭtoro estas D-ro L. L. Zamenhof. Ne, sed aŭtoritata institucio povas rekomendi uzadi paralele pli bonajn vortojn kaj regulojn. El la malnova formo fariĝos iom post iom arĥaismo. Nia instruisto montris al ni la Fundamenton kaj ni tralegos la 16-regulan gramatikon kaj la Ekzercaron.

 2. Přeložte: Dostanu-li dnes od bratra dopis, pojedu zítra k němu. Nedostanu-li od něho dopis, zůstanu doma. Kdyby byl strýc vážně nemocen, jistě by nám teta (na)psala. Kdyby teta neměla čas, mohla by poslat telegram.

  Montri la solvon - Ukázat řešení

  Kaŝi la solvon - Skrýt řešení

  Se mi ricevos hodiaŭ de la frato leteron, mi veturos morgaŭ al li. Se mi ne ricevos de li leteron, mi restos hejme. Se la onklo estus serioze malsana, la onklino certe skribus al ni. Se la onklino ne havus tempon, ŝi povus sendi telegramon.

 3. Doplňte koncovky slovesa: Onklo skribis, ke li antaŭ unu semajno aĉet.. aŭtomobilon Škoda 110 L kaj ke ili tre ĝoj.., se Joĉjo ilin vizit... Li skribis, ke Joĉjo ven.. dimanĉe. La onklo skribis, ke li esper.., ke Joĉjo certe ven... Li proponis al Joĉjo, ke li fariĝ.. post sia ekzameno traktoristo. La gepatroj diris, ke ili konsent.., se Joĉjo vol... La patro diris, ke kamparanoj, kiuj bone mastrumas, tre bone fart... Joĉjo diris, ke li la aferon ankoraŭ pripens...

  Montri la solvon - Ukázat řešení

  Kaŝi la solvon - Skrýt řešení

  ... aĉetis ... ĝojus ... vizitus ... venu ... esperas ... venos ... fariĝu ... konsentus ... volus ... fartas ... pripensos ...

 4. Doplňte v následujících větách koncovku slovesa. Vedlejší větu účelovou, pokud je to možné, zkraťte. Joĉjo veturos al onklo, por ke li vid.. la novan aŭtomobilon. Li alportos al sia kuzo lernolibron, por ke li lern.. Esperanton. La avo donis al Anna monon, por ke ŝi aĉet.. al si limonadon. Ŝi iris en restoracion (restaurace), por ke ŝi aĉet.. limonadon. Niaj junaj klubanoj ŝparas (šetřit) monon ricevitan por malnova papero kaj por malnova fero, por ke ili pov.. partopreni en la venonta (příští) SET (Somera Esperanto-Tendaro).

  Montri la solvon - Ukázat řešení

  Kaŝi la solvon - Skrýt řešení

  ... por ke li vidu = por vidi ... por ke li lernu ... por ke ŝi aĉetu ... por ke ŝi aĉetu = por aĉeti ... por ke ili povu = por povi ...

Anekdoto - Anekdota

Jaro (en SET je la oka horo matene al Paŭlo): Ho, vi estas maldiligentulo! Mi estis jam en la vilaĝo kaj alveturigis (přivézt) dek kvin kilogramojn da pano. Kaj kion vi faris? Vi kuŝaĉis en la tendo!

Paŭlo: Vi tre eraras, amiko mia, mi farbis flava kaj ruĝa la benkon, sur kiu ... vi sidas.

Proverbo - Přísloví

Ni paŝo post paŝo atingos la celon.
× Napište prosím, co se Vám líbí nebo nelíbí, co chcete vylepšit a jak udělat tyto stránky ještě lepší. Nebojte se psát i kvůli drobnosti. Pokud chcete dostat odpověď, nezapomeňte uvést kontaktní email.
Předem děkuji
Sendi / Odeslat
Poŝvortaro