Učebnice esperanta

Užitečné věty

Obsah

Pozdravy

Saluton! Nazdar!
Bonan matenon! Dobré jitro!
Bonan tagon! Dobrý den!
Bonan vesperon! Dobrý večer!
Bonan nokton! Dobrou noc!
Estas agrable vidi vin! Jsem rád, že tě/vás vidím!
Estas agrable revidi vin denove. Je potěšením setkat se s tebou/vámi opět.
Estas agrable renkonti vin. Jsem rád, že jsem tě/vás potkal.
Mi ĝojas vidante vin! Mám radost když tě/vás vidím!
Kion mi vidas! Co to vidím!
Mi longe vin ne vidis. Dlouho jsem tě/vás neviděl.
Bonvenon! Buď vítán/Buďte vítáni!
Bonvenon al nia lando! Vítej/Vítejte v naší zemi!
Ĝis! Nashle!
Ĝis (la) revido! Nashledanou!
Ĝis baldaŭ! Tak zatím!
Ĝis poste! Nashle později!
Ĝis morgaŭ! Tak zítra!
Adiaŭ! Sbohem!
Ne forgesu min! Nezapomeň na mě!
Mi memoros vin! Budu si tě/vás pamatovat!
Transdonu miajn bondezirojn al ... Předej mé blahopřání ...
Vizitu min ankoraŭfoje. Navštiv mě ještě jednou.
Alian fojon mi restos pli longe. Jindy zůstanu déle.
Al mi estis tre agrable paroli kun vi. Bylo mi potěšením s tebou/vámi hovořit.
Mi dankas vin pro la vizito. Děkuji za návštěvu.
Mi akompanos vin. Doprovodím tě/vás.
Sukcesan vojaĝon! Šťastnou cestu!
Ĉion bonan al vi! Vše nejlepší!
Sukceson! Hodně štěstí!
Pardonu mi devas foriri. Omluvte mne, musím odejít.

Otázky

Kio estas tio? Co je to?
Kion tio signifas? Co to znamená?
Kiel tion kompreni? Jak tomu rozumět?
Ĉu vi parolas Esperanton? Hovoříš/Hovoříte esperantem?
Kien vi iras? Kam jdeš/jdete?
Kie vi estis? Kde's byl(a)? Kde jste byli/y?
Kiel vi fartas? Jak se máš/máte?
Kiel vi sentas vin? Jak se cítíš/cítíte?
De kie vi venis? Odkud's přišel/přišla? Odkud jste přišli/y?
Kiam vi venis? Kdy's přišel/přišla? Kdy jste přišli/y?
Kiam vi forveturas? Kdy odjíždíš/odjíždíte?
Kiam vi estos hejme? Kdy budeš/budete doma?
Kiam ni povas renkontiĝi? Kdy se můžeme setkat?
Kio okazis al vi? Co se ti/vám stalo?
Kion vi diris? Co jsi řekl(a)? Co jste řekli/y?
Kion vi deziras? Co si přeješ/přejete?
Kion vi volas? Co chceš/chcete?
Pri kio vi okupiĝas? Čím se zabýváš/zabýváte?
Pri kio vi pensas? O čem přemýšlíš/přemýšlíte?
Kion vi pensas pri tio? Co si o tom myslíš/myslíte?
Kion ni faru? Co si počnem?
Kion vi intencas fari? Co zamýšlíš/zamýšlíte dělat?
Kion vi konsilas al mi? Co mi radíš/radíte?
Kion vi serĉas? Co hledáš/hledáte?
Ĉu vi havas ... ? Máš/Máte ... ?
Ĉu vi havas edzon (edzinon)? Máš/Máte manžela (manželku)?
Ĉu tiu ĉi loko estas libera? Je toto místo volné?
Ĉu tio plaĉas al vi? Líbí se ti/vám to?
Ĉu vi estas preta? Jsi připraven(a)?
Ĉu vi amas min? Miluješ mne?
Ĉu vi ŝatas tion? Máš to rád(a)?
Ĉu vi estas kontenta? Jsi spokojen(á)?
Ĉu vi konsentas? Souhlasíš/Souhlasíte?
Ĉu vi komprenis? Rozuměl(a)'s? Rozuměli jste?
Ĉu vi venos? Přijdeš/Přijdete?
Ĉu vi restas ĉe ni? Zůstáváš/Zůstáváte u nás?
Ĉu vi aŭdas min? Slyšíš/Slyšíte mě?
Ĉu vi atendos min? Počkáš/Počkáte na mne?
Ĉu vi faros tion? Uděláš/Uděláte to?
Ĉu vi estas certa? Jsi si jist(a)?
Ĉu vi scias ke ... ? Víš/Víte, že ... ?
Ĉu vi kredas al mi? Věříš/Věříte mi?
Ĉu vi iros? Půjdeš? Půjdete?
Ĉu ni iru kune? Co kdybychom šli/y spolu?
Ĉu por longa tempo? Na dlouhou dobu?
Kiujn lingvojn vi parolas? Jakými jazyky mluvíš/mluvíte?

Blahopřání

Sukceson! Hodně štěstí!
Ĉion bonan al vi! Všechno nejlepší!
Mi volas gratuli vin. Chci Ti/Vám poblahopřát.
Mi gratulas vin okaze de via naskiĝtago. Blahopřeji Ti/Vám ke Tvým/Vašim narozeninám.
Akceptu miajn elkorajn gratulojn! Přijměte má srdečná blahopřání!
Mi tutkore gratulas vin. Z celého srdce Ti/Vám blahopřeji.
Gajan feston! Veselou oslavu!
Feliĉan Novan Jaron! Šťastný Nový rok!
Ĝojan Kristnaskon! Veselé Vánoce!
Agrablan ripoztempon! Příjemnou dovolenou!
Mi bondeziras al vi ... . Blahopřeji Ti/Vám k ... .
Amu kaj estu amata! Miluj a buď milován!
Mi volas tosti je via naskiĝtago! Chci připít ke Tvým/Vašim narozeninám!
Je via sano! Na zdraví!
Mi reciprokas viajn bondezirojn. Opětovávám Tvé/Vaše blahopřání.

Cestování

Je kioma forflugas la aviadilo? V kolik odlétá (to) letadlo?
Mi flugos per aviadilo. Poletím letadlem.
Kiam ni devas eltrajniĝi? Kdy musíme vystoupit z vlaku?
De kiu kajo deiras la trajno? Ze kterého nástupiště odjíždí (ten) vlak?
Ni longe vojaĝis. Dlouho jsme cestovali.
Kiamaniere vi intencas vojaĝi? Jakým způsobem máš v úmyslu cestovat.
Mi veturos per ... . Pojedu (pomocí) ... .
Ĉi-somere mi planas iri al IJK. Toto léto mám v plánu jet na IJK.
Ni venis el ... . Přijeli jsme z ... .
Ĉu vi iam estis en ... ? Byl/a jsi někdy v ... ?
Mi devas forveturi postmorgaŭ. Musím odjet pozítří.
Kie oni vendas biletojn? Kde se prodávají lístky?
Kiom kostas la bileto ĝis ...? Kolik stojí lístek až do ... ?
Tien kaj reen. Tam a zpět.
Kien vi veturas? Kam jedeš/te?
Kiam ni estos en ... ? Kdy budeme v ... ?
Kiom longe daŭros la vojaĝo? Jak dlouho bude trvat (ta) cesta?
Ĉu vi povus montri al mi la vojon? Mohl bys/te mi ukázat cestu?
Kie estas la fervoja stacidomo? Kde je vlakové nádraží?
Je kioma forveturas la trajno al ... ? V kolik odjíždí vlak do ... ?
La trajno malfruas dek minutojn. Vlak má zpoždění deset minut.
Kiel mi povas atingi la flughavenon? Jak se mohu dostat na letiště?
Kiu flugo estis ĵus anoncita? Který let byl právě teď ohlášen?
Al mi tre plaĉas navigi per ŝipo. Velmi se mi líbí plout na lodi.
Kie troviĝas la haveno? Kde se nalézá přístav?
Kie troviĝas busa haltejo? Kde se nachází autobusová zastávka?
Per kiu buso oni povas atingi la urbocentron? Kterým busem je možné dostat se do centra?
Kie ni devas elbusiĝi? Kde musíme vystoupit z autobusu?
Ĉu vi scipovas stiri aŭton? Umíš/te řídit auto?
Mi havas rajton stiri aŭton. Mám oprávnění řídit auto.
Kie mi povus lasi la aŭton? Kde bych mohl/a nechat auto?

Hodiny

Mi kunportis mian vekhorloĝon. Nesl jsem s sebou svůj budík.
La dudekan de julio estos mia naskiĝtago. Dvacátý červenec je den mých narozenin.
Kiam estos via naskiĝtago? Kdy budou tvé narozeniny?
Ni renkontiĝu je la kvina. Setkejme se v pět.
Mi forgesis streĉi la horloĝon. Zapomněl jsem natáhnout hodiny.
Li venos posttagmeze. Přijde odpoledne.
Li venos tagmeze. Přijde v poledne.
Antaŭ kvin horoj. Před pěti hodinami.
Ĝis kioma horo? Do kolikáté hodiny?
Kiom longe? Jak dlouho?
De la kvina ĝis la sepa. Od páté do sedmé.
Ni atendas vin jam duonhoron. Čekám na tebe/vás už půl hodiny.
Mi atendis vin tutan horon. Čekal jsem na tebe/vás celou hodinu.
Mia horloĝo antaŭas je kvin minutoj. Moje hodiny jdou napřed o pět minut.
Mia horloĝo malfruas je dek minutoj. Moje hodiny jdou pozadu o deset minut.
Ni tagmanĝos post dek minutoj. Budeme obědvat za deset minut.
Ni matenmanĝos je la oka. Budeme snídat v osm.
Je kioma horo ni matenmanĝos? V kolik hodin budeme snídat?
Nun estas la deka kaj duono. Teď je půl jedenácté.
Nun estas kvarono post la dek-oka. Teď je čtvrt na sedm odpoledne.
Nun estas dek minutoj post la kvara. Teď jsou čtyři a deset minut.
Nun estas dek kvin minutoj antaŭ la tria. Teď je tři čtvrtě na tři.
Kioma horo estas nun? Kolik hodin je teď?
Nun estas la dek-unua horo. Teď je jedenáct.
Hodiaŭ estas la kvina de marto. Dnes je pátého března.
Kiu dato estas hodiaŭ? Kolikátého je dnes?

Hotel

Kiel mi povas atingi la hotelon? Jak se dostanu k hotelu?
Ĉu en tiu hotelo estas liberaj lokoj? Jsou v tom hotelu volná místa?
Mi volas mendi ĉambron. Chci si objednat (nějaký) pokoj.
Mi bezonas ĉambron por unu semajno. Potřebuji pokoj na jeden týden.
Mi bezonas ĉambron por du personoj. Potřebuji pokoj pro dvě osoby.
Kiom kostas ĉambro por unu tagnokto? Kolik stojí pokoj na jeden den?
Ĉu en la ĉambro estas televidilo? Je v pokoji televizor?
Ĉu vi longe ĉi tie restos? Zůstaneš/te tu dlouho?
Ni deziras loĝi kune. Přejeme si bydlet spolu.
Mi volas loĝi en la unua etaĝo. Chci bydlet v prvním patře.
En kiu ĉambro vi loĝas? Ve kterém pokoji bydlíš/te?
Mi loĝas en la ĉambro ... . Bydlím v pokoji ... .
Bonvolu doni al mi ŝlosilon de la ĉambro ... . Prosím abyste mi dal klíč od pokoje ... .
Kie estas la lifto? Kde je výtah?
Ĉu en la ĉambro estas duŝejo? Je v pokoji sprcha?

Nakupování

Je kioma horo oni malfermas la vendejon? V kolik hodin otevírají v (té) prodejně?
La vendejo funkcias sen tagmanĝa paŭzo. Prodejna funguje bez přestávky na oběd.
Ĉu la vendejo estas malfermita dimanĉe? Je (ta) prodejna otevřena v neděli?
Kion vi volas aĉeti? Co chceš/chcete nakoupit?
Kie mi povus fari kelkajn aĉetojn? Kde bych mohl udělat nělaké nákupy?
Kie eblas akiri ... ? Kde je možno dostat ... ?
Kie oni vendas ...? Kde prodávají ... ?
La vendejo funkcias ankaŭ nokte. Prodejna je otevřena také v noci.
Kiom pagis vi por tio? Kolik jsi/jste za to platil(a)?
Kiom kostas tio? Kolik to stojí?
Kiom mi devas pagi? Kolik musím zaplatit?
Ĉi tie ĉio estas multekosta. Zde je vše drahé.
Ĉu vi povas aĉeti por mi iun trinkaĵon? Můžeš/Můžete mi koupit nějaké pití?
Tio kostas ... . To stojí ... .
Ĉu en ĝi eblas aĉeti ion por manĝi? Je v ní možné nakoupit něco k jídlu?
Mi volas tion aĉeti. Chci to koupit.
Kie troviĝas la plej proksima vendejo? Kde se nachází nejbližší prodejna?
Ĉu vi prenis la kvitancon? Vzal(a) jsi/jste si (tu) stvrzenku?
Ĉu ni enpaku ĉion kune? Máme vše zabalit dohromady?
Ĉu la prezo estas akceptebla? Je ta cena přijatelná?
Pagi necesas ĉe la kaso. Platit je nutno u pokladny.
Tio estas por mi tro multekosta. To je pro mne příliš drahé.
Bedaŭrinde mi ne havas kun mi tiom da mono. Bohužel nemám s sebou tolik peněz.
La kosto por mi ne gravas. Cena pro mne není důležitá.
Ĉu vi iros kun mi al la vendejo? Půjdeš/Půjdete se mnou do (té) prodejny?

Počasí

Kia estos la vetero morgaŭ? Jaké bude zítra počasí?
Kian veteron oni prognozas por morgaŭ? Jaké počasí předpovídají na zítra?
Kiom da gradoj estas hodiaŭ? Kolik stupňů je dnes?
Kia temperaturo estas nun? Jaká je teď teplota?
Estas dek gradoj (super) sub la nulo. Je deset stupňů (nad) pod nulou.
La termometro montras ... . Teploměr ukazuje ... .
Nenia nubeto troviĝas sur la ĉielo. Na nebi není žádný mráček.
Hodiaŭ la vetero estas bela. Dnes je hezké počasí.
La vento forblovis la nubojn. Vítr odvál mraky.
La pluvo jam ĉesis. Déšť už ustal.
La vento kvietiĝis. Vítr se utišil.
La ĉielo heliĝis. Obloha zesvětlala.
Estas sufiĉe varme. Je dost teplo.
Estas terura varmego. Je strašné vedro.
La suno brilas. Slunce září.
Lumas la luno. Svítí měsíc.
La neĝo degelas. Sníh taje.
Hodiaŭ la vetero ne estas bela. Dnes není hezké počasí.
La ĉielo estas nuba. Na nebi jsou mraky.
Estas malvarme. Je zima.
Intencas pluvi. Vypadá to, že bude pršet.
Pluvas. Prší.
Komencas pluveti. Začíná poprchávat.
La pluvo falas torente. Déšť padá proudem.
Estas malseke. Je mokro.
Hodiaŭ estas pluva vetero. Jdes je deštivé počasí.
Hieraŭ fulmis kaj tondris. Včera se blýskalo a hřmělo.
Morgaŭ estos fulmotondro. Zítra bude bouřka.
Hieraŭ tutan tagon hajlis. Včera celý den padaly kroupy.
Ekblovis forta vento. Zafoukal silný vítr.
La vetero estas ventega. Počasí je větrné.
La tempesto furiozis kelkajn tagojn. Bouře zuřila několik dní.
Ĉu oni prognozas ŝtormon por morgaŭ? Předpovídají na zítřek bouři?
Baldaŭ komenciĝos uragano. Brzy začne uragán.
De kie blovas la vento? Odkud vane vítr?
Estos frosto. Bude mráz.
Dense falas la neĝo. Sníh padá hustě.
Neĝas. Sněží.

Seznámení

Ni konatiĝu! Seznamme se!
Ĉu ni povas konatiĝi? Můžeme se seznámit?
Mi volus konatiĝi kun vi. Chtěl/a bych se s Tebou/Vámi seznámit.
Mi dezirus konatiĝi kun vi. Přál/a bych si se s Tebou/Vámi seznámit.
Konatiĝu kun mia fratino. Seznam/te se s mou sestrou.
Mi volas konatigi vin kun mia amiko. Chtěl/a bych Tě/Vás seznámit se svým přítelem.
Tre agrable! Výborně!
Mi tre bone konas lin. Velmi dobře ho znám.
Mi tre ĝojas ke mi konatiĝis kun vi. Jsem velmi rád/a, že Tě/Vás poznávám.
Mia nomo estas Jesi. Jmenuji se Jesi.
Mi lin (ŝin) ne konas. Neznám ho (ji).
Ĉu li (ŝi) estas konata al vi? Je to tvůj/váš známý (tvoje/vaše známá)?
Ni jam estas konataj. My už se známe.
Ĉu vi konas ilin? Znáš je?
Vi ŝajne jam konas unu la alian. Vy už se asi znáte.
Mi vin jam vidis ie. Už jsem Tě/Vás někde viděl/a.
Ĉu ni ie jam renkontiĝis? Už jsme se někde potkali?
Mi delonge deziris renkontiĝi kun vi. Už dlouho jsem si přál/a se s Tebou/Vámi setkat.
Jen mia adreso ... Moje adresa je ...
Notu mian adreson (telefon-numeron). Poznamenej/te si moji adresu (telefonní číslo).
Kio estas via nomo? Jak se jmenuješ/te?
Diru mi petas vian nomon. Řekni/Řekněte mi, prosím, své jméno.
Kie vi loĝas? Kde bydlíš/te?
Mi loĝas en ... . Bydlím v ... .
Li estas mia proksima konato. Je to můj blízký známý.
Mi volas prezenti al vi mian amikon. Chci ti/vám představit svého přítele.
Ĉu vi povas prezenti vin? Můžeš/Můžete se představit?

Dopisování

Kara ... ! Milý/Milá ... !
Estimata! Vážený/Vážená!
Kara amiko! Milý příteli!
Mi trovis vian adreson kaj decidis skribi al vi. Našel/Našla jsem Tvoji/Vaši adresu a rozhodl/a jsem se Ti/Vám napsat.
Vian adreson al mi donis nia komuna konato. Tvou/Vaši adresu mi dal náš společný přítel.
Mi esperas ke vi akceptos mian proponon korespondi. Doufám, že přijmeš/te mou nabídku dopisovat si.
Mi ege volus kun vi korespondi. Velmi bych si s Tebou/Vámi chtěl/a dopisovat.
Ĉu vi ŝatus korespondi kun mi? Chtěl/a bys/te si se mnou dopisovat?
Al mi ege plaĉas korespondi kun vi. Velmi se mi líbí si s Tebou/Vámi dopisovat.
Mi pardonpetas pro mia longa silento. Omlouvám se za své dlouhé mlčení.
Pardonu ke mi tiom longe ne respondis al vi. Odpusť/te, že jsem tak dlouho neodpověděl/a.
Pardonu ke necesis tiom longe atendi mian respondon. Odpusť/te, že jsi/jste musel/a tak dlouho čekat na mou odpověď.
Lastatempe mi estas tre okupita. Poslední sobou jsem velmi zaměstnán/a.
Mi ricevis vian leteron kaj tuj skribas al vi. Dostal/a jsem Tvůj/Váš dopis a hned Ti/Vám píšu.
Mi jam longan tempon ne ricevas leterojn de vi. Už dlouhý čas od Tebe/Vás nedostávám dopisy.
Mi decidis mem skribi al vi. Rozhodlal/a jsem se nasat Ti/Vám sám/sama.
Mi longan tempon atendis vian leteron. Dlouhou dobu jsem čekal/a na Tvůj/Váš dopis.
Mi plenumas mian promeson kaj skribas al vi. Plním svůj slib a píšu Ti/Vám.
Mi volus pensi ke vi ankoraŭ min ne forgesis. Chtěl/a bych si myslet, že jsi/jste na mě ještě nezapomněl.
Mi ege esperas ke vi ankoraŭ memoras min. Velmi doufám, že si mě ještě pamatuješ/te.
Via lasta letero estis tre kortuŝa. Tvůj/Váš poslední dopis byl velmi dojímavý.
Kun granda plezuro mi tralegis vian leteron. S velkým potěšením jsem si přečetl/a Tvůj/Váš dopis.
Estis granda surprizo ricevi de vi bildokarton. Bylo velkým překvapením dostat od Tebe/Vás pohlednici.
Mi tre ĝojas ke vi skribis al mi. Jsem velmi rád/a, že jsi/jste mi napsal.
Via letero tre ĝojigis min. Tvůj/Váš dopis mě velmi potěšil.
Dankon pro via agrabla letero. Děkuji za Tvůj/Váš přijemný dopis.
Mi ŝatus ke vi skribu pli multon pri vi. Byl/a bych rád/a, abys/te napsal/a více o sobě.
Mi tre dankas pro via respondo. Velmi děkuji za Tvou/Vaši odpověď.
Bedaŭrinde mi ne ricevis vian antaŭan leteron. Bohužel jsem nedostal/a Tvůj/Váš poslední dopis.
Estis tre agrable ricevi vian leteron. Bylo velmi přijemné dostat Tvůj/Váš dopis.
Via letero tre plaĉis al mi. Tvůj/Váš dopis se mi velmi líbil.
Dankon ke vi ne forgesis kaj skribis al mi. Děkuji, že jsi/jste nezapomněl/a a napsal/a mi.
Pri tio mi rakontos pli detale en alia letero. O tom budu vyprávět podrobněji v jiném dopise.
Eble vi povus skribi al mi ion intiman pri vi? Možná bys/te mi mohl/a napsat o sobě něco důvěrného?
Ĉu vi povus sendi al mi vian foton? Moha bys/te mi poslat svou fotku?
Kune kun ĉi tiu letero mi sendas al vi ... Spolu s tímto dopisem Ti/Vám posílám...
Mi aldonis kelkajn miajn fotojn. Přiložil/a jsem několik svých fotek.
Estus tre agrable iam renkontiĝi kun vi. Bylo by velmi přijemné se s Tebou/Vámi někdy setkat.
Mi tre ĝojus se vi venus viziti min. Byl bych velmi rád, kdybys/te mě navštívil/a/i.
Antaŭ mia vizito mi skribos al vi retpoŝte. Před svou návštěvou Ti/Vám napíšu mailem.
Informu min pri via alveno. Informuj/te mě o svém příjezdu.
Bedaŭrinde ke ni estas tiom for unu de alia. Bohužel jsme si tak vzdáleni (jeden od druhého).
Mi esperas ke mia letero ne tro ĝenis vin. Doufám, že Ti/Vám můj dopis příliš nevadí.
Mi senpacience atendas vian reagon al mia letero. Netrpělivě očekávám Tvou/Vaši reakci na můj dopis.
Mi petas skribu al mi kiel eble plej rapide. Prosím, napiš/te mi co možná nejrychleji.
Sincere ... Upřímně ...
Sincere salutas ... Upřímně zdraví ...
Elkore salutas ... Ze srdce/Srdečně zdraví ...
Amike ... Přátelsky ...
Kun amo S láskou
Via amiko Tvůj/Váš přítel
Via ... Tvůj/Tvá/Tvé ...
Ĝis! Nashle!
Ĝis revido! Na shledanou!

Přihlášky

Ĉu vi povas plenigi ĉi tiun aliĝilon? Můžeš/te vyplnit tuto přihlášku?
Mi bezonas vizon por eniri tiun landon. Potřebuji vízum, abych mohl/a vstoupit do té země.
Se vi bezonas invitleteron por ricevi vizon ... Jestliže potřebuješ/te zvací dopis, abys/te dostal/a vízum ...
Ekssovetuniaj landoj Země bývalého Sovětského svazu
Landoj de eks-Sovetio Země bývalého Sovětského svazu
Informu fakse aŭ retpoŝte Informuj/te faxem nebo mailem
Indiku vian pasport-numeron kaj naskiĝdaton. Udej/te Tvé/Váše číslo pasu a datum narození.
Dato ĝis kiu la pasporto validas. Datum, do kterého pas platí.
Aliĝkotizoj Účastnické poplatky
Loĝado en dulitaj ĉambroj. Ubytování v dvojlůžkových pokojích.
Ĉu vi loĝos en junulargastejo? Budeš/te bydlet v mládežnické ubytovně?
Mi loĝos en kvarlita ĉambro. Budu bydlet ve čtyřlůžkovém pokoji.
Loĝado en propra tendo. Bydlení ve vlastním staně.
Surplanke en amasloĝejo. Na podlaze v hromadné ubytovně.
100 eŭrojn por la tuta periodo. 100 euro na celou dobu.
40 dolarojn por sep tagoj. 40 dolarů na sedm dní.
Manĝado: trifoje tage. Stravování: třikrát denně.
Mi estas ĉiomanĝanto. Jím vše.
Ĉu vi estas vegetarano aŭ vegano? Jsi/Jste vegetarián nebo vegan?
Sen matenmanĝoj. Bez snídaní.
Vegetaraj manĝoj. Vegetariánská jídla.
Ĉu vi manĝos vegetare? Budeš/te jíst vegetariánsky?
Mi estas memzorganto. Stravuji se sám/sama.
Vi havos rabaton se vi pagas antaŭ ... . Budeš/te mít slevu, pokud zaplatíš/te před ... .
Vi havos malrabaton se vi aliĝas post ... . Budeš/te platit příplatek, pokud se přihlásíš/te po ... .
Vi povas pagi surloke. Můžeš/te platit na místě.
Oni krompagas se oni ne estas membro de TEJO. Platí se něco navíc, pokud nejsi/nejste členem TEJO.
La aliĝo estas valida nur post antaŭpago. Účast je platná až po zaplacení zálohy.
Aliĝinformoj Informace pro přihlášení
Landkategorio: Kategorie země:
Nomo: Jméno:
Familia nomo: Příjmení:
Adreso: Adresa:
Urbo: Město:
Sekso: ina vira/malina Pohlaví: ženské/mužské
Poŝtkodo (sen landokodo): PSČ (bez kódového označení země):
Fakso (internacie): FAX (mezinárodně):
Mi partoprenos la aranĝon tuttempe. Budu se účastnit celé akce.
La kotizoj ne enhavas asekuron. Poplatky nezahrnují pojištění.
Ĉu vi volas kontribui al la programo? Chceš/te přispět k programu?
× Napište prosím, co se Vám líbí nebo nelíbí, co chcete vylepšit a jak udělat tyto stránky ještě lepší. Nebojte se psát i kvůli drobnosti. Pokud chcete dostat odpověď, nezapomeňte uvést kontaktní email.
Předem děkuji
Sendi / Odeslat
Poŝvortaro