><

Učebnice esperanta

Dek-naŭa leciono

Novaj vortoj - Nová slova

Esperanto Ĉeĥo
acerojavor
antaŭparolopředmluva
atestisvědčit
atesti pri vanojsvědčit o pomíjivosti
blindaslepý
celadosnažení
direktosměr
ekestivzniknout
eldonantovydavatel
elementoživel
elirovystoupení
elpendaĵovývěska
estantejsa
estiĝovznik
falipadnout
fluotok
foliarolistí
formiĝiutvořit se
formotvar
grekařecký
historiahistorický
ignorinevšímat si
indibýt hoden
ĵetihodit
ĵetiĝi en okulojnbýt do očí
klopodoúsilí, snaha
konsciovědomí
krutapříkrý, prudký
latinalatinský
manuskriptorukopis
medicinalékařský
nacionárod
naskiĝinarodit se, zrodit se
necesanutný
nomejmenovitě, totiž
okazopřípad, příležitost, náhoda
paŝokrok
pereizaniknout
perfektigizdokonalovat
pli-malplivíceméně
poemobáseň
pretahotový
prosperipodařit se
provizkusit
publikaveřejný
radiopaprsek
rilatitýkat se
rimarkivšimnout si
sennombranespočetný
simplecojednoduchost
solejedině, výhradně, sám
solviřešit
sufiksopřípona
susurišustit
titolotitul, název
tralegipřečíst
turniobrátit
universalasvětový, univerzální
vanamarný, pomíjející
vanemarně
velkivadnout
verkarosebrané dílo
verkispisovat, psát
verkospis, dílo

Gramatiko - Gramatika

 1. Předpona dis- znamená rozpojení, rozdělení, rozejití a její význam odpovídá zpravidla významu české předpony roz-: tranĉi krájet, distranĉi rozkrájet; sendi poslat, dissendi rozeslat; ĵeti hodit, disĵeti rozhodit; fali padnout, disfali rozpadnout se;
  avšak: smát se ridi, rozesmát se ekridi (začít se smát); rozesmát někoho ridigi iun (přimět k smíchu); vázat ligi, rozvázat malligi (opak vázání); rozběhnout se ekkuri (začít běžet), diskuri (na všechny strany).

 2. Krácení vět přechodníkem

  V hovorové češtině se přechodníky nepoužívají, v esperantu ano. V češtině se přechodníky mění podle rodu a čísla, v esperantu ne. Stejně jako v češtině můžeme i v esperantu použít přechodník jen tehdy, vztahuje-­li se děj obou vět k jedné a téže osobě nebo věci, tedy mají-li obě věty společný podmět. Ani v češtině, ani v esperantu nevyjadřuje přechodník sám o sobě určitý čas, vyjadřuje pouze časový poměr dvou dějů. Tento poměr může být trojí, totiž:

  1. oba děje probíhají současně
  2. jeden z dějů minul dříve, než druhý začal,
  3. zamýšlenému ději předchází děj jiný.

  Proto má esperanto tři přechodníky. Příklady nám to objasní.

  1. Přechodník přítomný na -ante vyjadřuje děj současný s jiným dějem přítomným, minulým nebo budoucím.

   Mi laboras kaj (mi) kantas. Laborante mi kantas.
   Pracuji a zpívám. Pracuje zpívám, při práci zpívám.

   Ŝi laboris kaj (ŝi) kantis. Laborante ŝi kantis.
   Pracovala a zpívala. Pracujíc zpívala, při práci zpívala.

   Ili laboros kaj (ili) kantos. Laborante ili kantos.
   Budou pracovat a zpívat. Pracujíce budou zpívat, při práci budou zpívat.

  2. Přechodník minulý na -inte vyjadřuje děj předčasný, po kterém následuje děj přítomný, minulý nebo budoucí; když jeden děj minul (skončil), začíná děj druhý, např.: jsem v obchodě, koupené zboží jsem už zaplatil a nyní odcházím.

   Mi pagis jam, mi foriras. Paginte mi foriras.
   Zaplatil jsem už a odešel jsem. Zaplativ odcházím.
   (Když jsem zaplatil, po zaplacení, odcházím.)

   Mi pagis jam, mi foriris. Paginte mi foriris.
   Zaplatil jsem už, odcházím. Zaplativ odešel jsem.
   (Když jsem zaplatil, odešel jsem.)

   Mi pagis jam, mi foriros. Paginte mi foriros.
   Zaplatil jsem už, odejdu. Zaplativ odejdu
   (Nejprve zaplatím, pak odejdu.)

  3. Přechodník budoucí na -onte vyjadřuje děj zamýšlený, kterému předchází děj přítomný, minulý nebo budoucí, např.: jsem v restauraci a zamýšlím (chystám se, chci) odejít, a proto platím.

   Mi volas foriri, mi pagas. Forironte mi pagas.
   Chci odejít, platím. Zamýšleje odejít (před odchodem), platím.

   Mi volis foriri, mi pagis. Forironte mi pagis.
   Chtěl jsem odejít, (za)platil jsem. Zamýšleje odejít (za)platil jsem.

   Mi volos foriri, mi pagos. Forironte mi pagos.
   Budu chtít odejít, zaplatím. Zamýšleje odejít zaplatím.

  Rimarko

  Uvedené příklady dobře promyslete, a pak si ještě jednou pozorně přečtěte úvodní vysvětlení o krácení vět přechodníkem.

Ekzercoj - Cvičení

 1. Odpovězte na otázky k článku: Kiam kaj kie naskiĝis D-ro L.L. Zamenhof? El kiom da elementoj konsistis la loĝantaro de lia naskiĝurbo? Kiel ili rilatis inter si? Per kio volis la knabo Zamenhof pacigi la naciojn? Ĉu riĉeco de gramatikaj formoj estas necesa por lingvo? Kiu lingvo montris tion al la studento Zamenhof? Kiu lingvo montris al Zamenhof la vojon al la sufiksoj? Per kiu sufikso kaj en kiuj vortoj? Kiuj sufiksoj Esperanta kaj ĉeĥa respondas al la rusa sufikso "skaja"? Kiel nomiĝis lia unua internacia lingvo? En kiu jaro ĝi estis preta? Kiel aĝa estis ĝia aŭtoro? En kiu jaro li eldonis la unuan broŝuron? Per kiu nomo li subskribis ĝin? Kiam kaj kie montris D-ro L.L. Zamenhof? Sed kio neniam mortos?

  Montri la solvon - Ukázat řešení

  Kaŝi la solvon - Skrýt řešení

  D-ro L.L. Zamenhof naskiĝis la 15-an de decembro 1859 en Bjelostoko. Ĝi konsistis el kvar elementoj: rusoj, poloj, germanoj, hebreoj. Ili rilatis inter si neamike. La knabo Zamenhof volis pacigi la naciojn per internacia lingvo. Riĉeco de gramatikaj formoj ne estas necesa por lingvo. Tion montris al la studento Zamenhof la angla lingvo. La vojon al la sufiksoj montris al li la rusa lingvo. Per la sufikso "skaja" en la vortoj "ŝvejcarskaja" kaj "konditerskaja". Al la rusa sufikso "-skaja" respondas la Esperanta sufikso "-ejo" kaj la ĉeĥa "-na" (cukrárna, učebna, dílna). Lia unua internacia lingvo nomiĝis "lingwe uniwersala". Ĝi estis preta en la jaro 1878. Ĝia aŭtoro havis 19 jarojn. La unuan broŝuron li eldonis en la jaro 1887. Li subskribis ĝin per la nomo "D-ro Esperanto". D-ro L.L.Zamenhof mortis la 14-an de aprilo de la jaro 1917 en Varsovio. Sed lia lingvo mortos neniam.

 2. Použijte, pokud je to možné, přechodníky v následujících větách: Joĉjo kuŝas en la lito kaj dormas. Joĉjo ankoraŭ dormas, sed Karlo jam laboras. Joĉjo bone dormis kaj vekiĝis (probudil se) kvaronon post la sesa. Li iris en la banejon kaj kantis. Maria diris al li: "Ne kantu, la infanoj dormas ankoraŭ." Li lavis al si unue la manojn, poste li sapumis (namydlit) la vizaĝon kaj la kolon. Li rigardis en la spegulon (zrcadlo) kaj kombis sin. Kiam li ekvidis la patron, li salutis lin: "Bonan matenon, paĉjo, kiel vi dormis?" La patro dankis kaj respondis: "Dankon, Joĉjo, bone." Ili atendas la kafon, la patro legas gazeton, Joĉjo ripetas la lastan lecionon. La patrino alportas kafon, panon kaj buteron (máslo) kaj demandas: "Ĉu vi jam longe atendas?" Antaŭ ol matenmanĝi Joĉjo dolĉigas la kafon per kvar kubetoj (kostka) da sukero. Maria mokas (posmívat se) lin: "Nia Joĉjo volas havi dolĉan vivon." Joĉjo digne (důstojně) ignoras (nevšímat si) la mokan rimarkon. Antaŭ ol iri en la lernejon, li metis en sian aktujon ĉiujn necesajn kajerojn kaj librojn. Li salutis kaj foriris. Li iris sur la strato (ulice) kaj renkontis Mirkon. Ili babilis kaj kune iris en la lernejon.

  Montri la solvon - Ukázat řešení

  Kaŝi la solvon - Skrýt řešení

  Joĉjo, kuŝante en la lito, dormas. Joĉjo, bone dorminte, vekiĝis kvaronon post la sesa. Irante en la banejon, li kantis. - Lavinte al si la manojn, li sapumis la vizaĝon kaj kolon. Rigardante en la spegulon, li kombis sin. Ekvidinte la patron, li salutis lin: "Bonan matenon, paĉjo, kiel vi dormis?" La patro dankante respondis. "Dankon, Joĉjo, bone." Atendante la kafon, la patro legas gazeton, Joĉjo ripetas la lastan lecionon. Alportante kafon, panon kaj buteron, la patrino demandas: "Ĉu vi jam longe atendas?" Matenmanĝonte Joĉjo dolĉigas la kafon per kvar kubetoj da sukero. - Ironte en la lernejon, li metis en sian aktujon ĉiujn necesajn kajerojn kaj librojn. Salutinte li foriris. Irante sur la strato, li renkontis Mirkon. Babilante ili kune iris en la lernejon.

 3. Přeložte: La anaro de nia Esperanto Klubo kunvenis je la oka horo vespere. La klubestro faris tre interesan paroladon pri la historio de Esperanto. Poste ni skribis kelkajn ilustritajn poŝtkartojn kaj dissendis ilin al eksterlandaj kluboj. La klubanoj multe fumis. Ili fumis cigarojn kaj cigaredojn (cigareta). Multaj samideanoj uzas ingojn: aŭ cigaringojn aŭ cigaredingojn. Ĉar la aero en la klubejo ne estis bona, ni aerumis kelkajn minutojn. Unu anino disvendis (vendi - prodat) Esperantajn lernolibrojn, vortarojn kaj leterpaperojn kun Esperanta stelo (hvězda). La kunveno finiĝis je la deka horo. Ni disiris kaj iris hejmen.

  Montri la solvon - Ukázat řešení

  Kaŝi la solvon - Skrýt řešení

  Členstvo našeho esperantského klubu se sešlo v osm hodin večer. Předseda klubu měl velmi zajímavou přednášku o dějinách esperanta. Potom jsme napsali několik pohlednic a rozeslali je zahraničním klubům. Členové klubu mnoho kouřili. Kouřili doutníky a cigarety. Mnoho esperantistů používá špiček: buď špiček doutníkových nebo cigaretových. Protože vzduch v klubovně nebyl dobrý, větrali jsme několik minut. Jedna členka rozprodávala esperantské učebnice, slovníky a dopisní papír s esperantskou hvězdou. Schůze skončila v deset hodin. Rozešli jsme se a šli jsme domů.

Anekdoto - Anekdota

Kiam la usona humoristo Mark Twain (legu Tvejn) estis redaktoro, li ricevis leteron kun longa poemo, kies titolo estis: "Kial mi vivas?" Mark Twain respondis al la forsendinto: "Kial vi vivas? ... Ĉar vi ne alportis al mi la poemon ... persone!"

Proverbo - Přísloví

Eĉ bagatelo povas servi al celo.
× Napište prosím, co se Vám líbí nebo nelíbí, co chcete vylepšit a jak udělat tyto stránky ještě lepší. Nebojte se psát i kvůli drobnosti. Pokud chcete dostat odpověď, nezapomeňte uvést kontaktní email.
Předem děkuji
Sendi / Odeslat
Poŝvortaro