><

Učebnice esperanta

Dek-sepa leciono

Novaj vortoj - Nová slova

Esperanto Ĉeĥo
aerovzduch
aerpoŝtoletecká pošta
amasohromada
artfajraĵoohňostroj
aŭdeblaslyšitelný
aŭdenda voĉohlas, který musí být slyšen
balaimést
balailokoště, smeták
bezonatapotřebný
borderilemovat
borderitalemovaný
brulantahořící
buntapestrý
ĉefošéf, vedoucí
ĉefurbohlavní město
dancitančit
dancantatančící
deĵorikonat, mít službu
deĵor-uniformoslužební uniforma
delegitodelegát
dolorobolest
eksonizaznít
ellasivypustit
fajrobrigadohasičský sbor
festaslavnostní
festantooslavující
fierahrdý, pyšný
flagovlajka
flegiošetřovat
flugiletět
flugantaletící
fortasilný
gruposkupina
himnohymna
homarolidstvo
kapelokapela
kazopřípad
klasifikiklasifikovat
klubovestoklubovní dres
kolektisbírat
komenciĝizačít se
kompreneblapochopitelný
konservizachovat
kostumokroj
kuraciléčit
kuracistolékař
leviĝizvednout se
loĝibydlet
loĝantoobyvatel
marŝipochodovat
marŝantaroprůvod
mastrohospodář
mastrumohospodářství, domácnost
maŝinostroj
milicomilice
militoválka
miskomprenišpatně pochopit
miskomprenonedorozumění
montohora
notoznámka
nubomrak
okupozaměstnání
ordopořádek
pajlosláma
partiostrana (politická)
pioniroprůkopník
placonáměstí
plaĉalíbivý
poŝtkarto (pk.)korespondenční lístek
proksimumepřibližně
rajtoprávo
rajtimít právo
regivládnout
regionokraj
revokipřivolat zpět
rigardantodivák
rubandostuha, pás
servisloužit
signifiznamenat
skandiskandovat
skoltoskaut
sloganoheslo
societospolek
solenoslavnost
soniznít
spektaklopodívaná
stratoulice
svingimávat
transirapřechodný
tribunotribuna
trupomužstvo, družstvo
vekibudit
videblaviditelný
voĉohlas
vokivolat
uniformitauniformovaný
unu al nulo1 : 0

Gramatiko - Gramatika

 1. Esperanto má několik slov tvořených příponou -um-, která nemá určitý význam, proto je nutno se těmto slovům naučit každému zvlášť: proksime blízko, proksimume přibližně, asi; aero vzduch, aerumi větrat; plena plný, plenumi splnit (ale: plenigi naplnit); gusto chuť, gustumi ochutnat; malvarma studený, chladný, malvarmumi nastydnout, nachladit se; kolo krk, kolumo límec; plando chodidlo, plandumo podrážka; kalkano pata, kalkanumo podpatek; pendi viset, pendumi oběsit (ale: pendigi pověsit, zavěsit); kruco kříž, krucumi ukřižovat; butono knoflík, butonumi zapnout na knoflíky aj.

  Jak vidíte, jedná se většinou o druhotný, přenesený význam (často vyjadřující část oděvu přiléhající k části těla, způsob zapínání spinadlem, způsob popravy ap.).

  Samotná slova umo, umi, umaĵo jsou někdy používaná v literatuře na vyjádření rozpaků a neschopnosti se vymáčknout, asi jako české tentononc, jaksi, takové to tamto apod.

 2. Příponou -ist- tvoříme podstatná jména, která znamenají:

  1. povolání: traktoristo traktorista, instruistino učitelka;
  2. sportovce: hokeisto hokejista, ŝakisto šachista;
  3. stoupence hnutí nebo učení: esperantisto esperantista, anarĥisto anarchista, faŝisto fašista;

 3. Příponou -ism- (čti -ism-, nikoliv -izm-) tvoříme podstatná jména, která znamenají učení, hnutí, filozofické a umělecké směry apod.: kapitalismo kapitalizmus, socialismo socializmus, darvinismo darwinizmus, aristotelismo aristotelizmus.

  Rimarkoj

  1. Obě předcházející přípony se používají i jako přídavná jména překládaná do češtiny stejně, avšak v esperantu se rozlišuje podle smyslu: socialista partio socialistická strana (skládá se ze socialistů), socialisma lando socialistická země (vládnoucí režim je socialismus, ale ne všichni obyvatelé jsou jeho stoupenci).

  2. Přípony -an- a -ist- mají téměř totožný význam při označení stoupence hnutí, učení nebo směru; rozhodují většinou zvyklosti převzaté z národních jazyků nebo důvody výslovnostní: kristano, luterano, husano (=husita), islamano - kalvinano × kalvinisto, budhano × budhisto, respublikano × respublikisto. Obvykle je forma s -ist- pociťována jako aktivnější (ne pouhý stoupenec, nýbrž bojovník).

  3. U operních hlasů se používá v esperantu přípona -ul-, protože se jedná o vlastnosti hlasivek, nikoliv o profesi: tenorulo tenorista, basulo basista, baritonulo barytonista, sopranulino sopranistka, aldulino = kontraltulino altistka.

 4. Přípona -ebl- znamená možnost toho, co je naznačeno slovním základem; tvoří se od sloves přídavná jména mající zpravidla týž význam jako v češtině přídavná jména na -telný: vidi vidět, videbla viditelný, legi číst, legebla čitelný. Stejně lze odvozovat příslovce: videble viditelně, legeble čitelně atd. Samotné slovo ebla znamená možný, slovo eble značí možná, snad: tio ne estas ebla to není možné; eble li eraras možná se mýlí; kiu ebligis tion al vi? kdo vám to umožnil? igi ebla = ebligi (u)činit možným, umožnit.

 5. Příponou -end- se tvoří od sloves přídavná jména značící nutnost: la fakturo estas pagenda faktura je splatná (musí být zaplacena)
  letero estas respondenda na dopis je nutno odpovědět
  skribenda rakonto povídka, která musí být napsána

 6. Předpona mis- u sloves znamená chybné, nesprávné, špatné: kompreni rozumět, miskompreni nesprávně rozumět, neporozumět, nepochopit; miskompreno nedorozumění; aŭdi slyšet, misaŭdi přeslechnout, nerozumět; uzi užít, misuzi zneužít, misuzo zneužití.

  Samotné misa znamená chybný, špatný: misa ĵeto chybný hod, hod vedle; konduti mise chovat se nevhodně, až bídně; misulo hříšník, darebák.

 7. Přídavná jména slovesná znamenající činnost a podstatná jména slovesná znamenající činitele tvoří se v esperantu od kmenů slovesných těmito příponami:
  -anta, -inta, -onta;
  -anto, -into, -onto.

  Parolanta  homo estas parolanto. Mluvící (řečnící) člověk  je řečník.
  Parolinta  homo estas parolinto. Promluvivší člověk     je řečník.
  Parolonta  homo estas parolonto. Člověk, který bude mluvit, je řečník.
  

  K podstatným jménům slovesným přidáváme i další předpony a přípony: lerni učit se, lernanto žák, lernantino žákyně, gelernantoj žáci a žákyně, lernantaro žactvo.

  Rimarkoj

  1. Příponu -ant- známe z cizích slov: praktikant - kdo praktikuje; simulant - kdo simuluje; rebelant - kdo rebeluje. Dokonce jsme ji převedli i na některá česká slova (mudrlant, pracant).

  2. Esperantské příponě -anta odpovídá česká přípona -(i)ci;
   esperantské příponě -inta odpovídá česká přípona -(v)si;
   pro esperantskou příponu -onta nemá čeština odpovídající příponu, avšak můžeme ji vyjádřit slovy hodlající, mající, před apod. (parolonta - hodlající mluvit, mající mluvit, před mluvením).

  3. Srovnejte koncovky času -as, -is, -os
   s příponami -ant-, -int, -ont
   u obou značí a - přítomnost, i - minulost, o - budoucnost.

   Je tedy:
   parolanto - řečník, který teď mluví.
   parolinto - řečník, který již mluvil.
   parolonto - řečník, který bude mluvit nebo má mluvit nebo se chystá mluvit.

  4. Tyto poznámky platí obdobně také pro následující přídavná jména slovesná a podstatná jména slovesná.

 8. Přídavná jména slovesná znamenající trpný stav a podstatná jména slovesná znamenající trpnou osobu se tvoří v esperantu od kmenu slovesných těmito příponami:
  -ata, -ita, -ota
  -ato, -ito, -oto.
  Kaptata homo estas kaptato. Chytaný člověk je psanec (uprchlík).
  Kaptita homo estas kaptito. Chycený člověk je zajatec.
  Kaptota homo estas kaptoto. Člověk, kterého se chystají chytat, je budoucí psanec a možná i zajatec.

  Rimarkoj

  1. Všimněte si, že -at- vyjadřuje činnost, která právě probíhá a trvá (člověka chytají, takže nyní utíká); -it- označuje činnost, která už proběhla a my nyní pozorujeme její výsledek (člověka chytili, takže nyní je v zajetí); -ot- značí činnost, která ještě nezačala ale je plánovaná, vyjadřuje tedy úmysl (člověka se chystají chytat, takže zatím není v zajetí ani pronásledován, ale brzy pronásledování začne).

  2. U sloves, která vyjadřují krátkodobou změnu stavu, má trvalou a dlouhodobou platnost až výsledek změny: delegi delegovat, zvolit delegáta; delegato člověk, kterého právě volí za delegáta a který jím v této chvíli ještě není, protože hlasování teprve probíhá; delegito člověk, kterého už zvolili za delegáta a který jím tedy už je; delegoto člověk, který byl navržen na delegáta, ale hlasování ještě nezačalo, takže zatím delegátem není. Vidíme, že delegátem je člověk, o němž hlasování již úspěšně skončilo, proto najdeme ve slovníku: delegito - delegát.

  3. U sloves, která vyjadřují trvalou činnost, naopak nedochází ke změně stavu a tedy ani k výsledku, nýbrž pouze k ukončení nebo započetí činnosti: ami milovat, amato milovaný člověk, milenec; amito člověk kdysi milovaný a už více nemilovaný, bývalý milenec; amoto člověk ještě nemilovaný, ale který teprve bude milován, budoucí milenec. Slova amito, amoto se prakticky vůbec nepoužívají, protože činnost vlastně popírají (už ne, ještě ne, zkrátka člověk nemilovaný), přednost se dává výrazům iama (estinta, eksa) amato bývalý milenec, estonta amato budoucí milenec.

Ekzercoj - Cvičení

 1. Odpovězte na otázky k článku: Kion priskribis Jozefo en sia hejma tasko? Kion kolektis la junularo de la urbo, kiam kaj kial? Kiu marŝis frumatene tra la stratoj kaj kial? Kiu marŝis en la marŝantaro? Kio plaĉis al Jozefo plej multe? Pri kio parolis la urbestro? Kion prezentis skoltoj?

  Montri la solvon - Ukázat řešení

  Kaŝi la solvon - Skrýt řešení

  Li priskribis la Printempan feston. Kelkajn tagojn antaŭ la festo la junularo kolektis amasojn da brulaĵo: ne plu uzeblajn balailojn, barelojn kaj aliajn objektojn. Ili ekbruligis la amasojn vespere antaŭ la festo. Tra la stratoj marŝis kapeloj kaj vekis la dormantajn loĝantojn. En la marŝantaro marŝis multaj miloj da homoj, inter ili sportistoj, kuracistoj, fajrobrigadanoj ktp. Plej multe plaĉis al li la kantantaj kaj ridantaj infanoj.

 2. Přeložte: stát, stojící hoch; zpívat, zpívající děvče; učit se, učící se student; spát, spící nemocný; plakat, plačící dítě; být, přítomný (jsoucí) čas.

  Modelo: pít, pijící tygr - trinki, trinkanta tigro

  Montri la solvon - Ukázat řešení

  Kaŝi la solvon - Skrýt řešení

  stari, staranta knabo; kanti, kantanta knabino; lerni, lernanta studento; dormi, dormanta malsanulo; plori, ploranta infano; esti, estanta tempo.

 3. Přeložte pomocí příčestí (přídavných jmen slovesných):

  1. vlak, který odjel; strýc, který přijel; zemřelá prababička; minulý čas
  2. děvče, které bude zpívat; hoch, který se chystá číst; pes, který uteče; dítě, které má spát; budoucí čas.

  Modelo: oko, které vidělo - vidinta okulo; ucho, které má slyšet - aŭdonta orelo

  Montri la solvon - Ukázat řešení

  Kaŝi la solvon - Skrýt řešení

  1. forveturinta vagonaro; alveturinta onklo; mortinta praavino;pasinta (estinta) tempo;
  2. kantonta knabino; legonta knabo; forkuronta hundo; dormonta infano; estonta tempo.
 4. Odpovězte na otázky:

  1. Kio estas leganto? Kio estas lernanto? Kio estas okupanto? Kio estas amanto? Kio estas vojaĝanto?
  2. Kio estas mortinto? Kio estas skribinto? Kio estas forkurinto? Kio estas dormonto? Kio estas parolanto, parolinto, parolonto?

  Montri la solvon - Ukázat řešení

  Kaŝi la solvon - Skrýt řešení

  1. leganto estas homo, kiu legas; lernanto estas homo, kiu lernas; okupanto estas homo, kiu okupas; amanto estas homo, kiu amas; vojaĝanto estas homo, kiu vojaĝas;
  2. mortinto estas homo, kiu mortis; skribinto estas homo, kiu skribis; forkurinto estas homo, kiu forkuris; dormonto estas homo, kiu dormos; parolanto estas homo, kiu parolas, parolinto estas homo, kiu parolis, parolanto estas homo, kiu parolos.
 5. Přeložte:

  1. číst, čtená kniha; milovat, milovaná matka; vážit si, vážený přítel; stavět, stavený dům; vypravovat, vypravovaná pohádka;
  2. číst, přečtená kniha; psát, napsaný dopis; dovézt, dovezená káva; napadená a bráněná země (napadnout ataki, bránit defendi).
  3. píseň, která bude zpívána; cvičení, které mám napsat; program, který se chystám poslouchat; učebnice, kterou mám koupit.

  Montri la solvon - Ukázat řešení

  Kaŝi la solvon - Skrýt řešení

  1. legi, legata libro; ami, amata patrino; estimi, estimata amiko; konstrui, konstruata domo; rakonti, rakontata fabelo;
  2. legi, legita libro; skribi, skribita letero; importi, importita kafo; atakita kaj defendata lando;
  3. kantota kanto; skribota ekzerco; aŭskultota programo; aĉetota lernolibro.
 6. Odpovězte na otázky: Kio estas amato? Kio estas amatino? Kio estas delegito? Kio estas akuzito? Kio estas arestoto? Kio estas punato, punito, punoto? (aresti zatknout, akuzi obžalovat, puni trestat). Modelo: Kio estas kaptito? Kaptito estas kaptita homo (viro, persono).

  Montri la solvon - Ukázat řešení

  Kaŝi la solvon - Skrýt řešení

  Amato estas amata viro; amatino estas amata virino; delegito estas delegita homo; akuzito estas akuzita homo; arestoto estas arestota homo; punato estas punata homo, punito estas punita homo, punoto estas punota homo.

Diplomato - Diplomat

Estas vespero. Avo kaj avineto havas gastojn. Estas la naŭa horo, la gastoj sidas kaj silentas; estas la deka, la gastoj sidas kaj silentas; estas la dek-unua, la gastoj sidas kaj silentas. La dormema aveto diras al la dormema avineto. Avineto, ni iru dormi, la gastoj volas iri hejmen.

Proverbo - Přísloví

Pli bona estas pasero kaptita ol kolombo kaptota.
× Napište prosím, co se Vám líbí nebo nelíbí, co chcete vylepšit a jak udělat tyto stránky ještě lepší. Nebojte se psát i kvůli drobnosti. Pokud chcete dostat odpověď, nezapomeňte uvést kontaktní email.
Předem děkuji
Sendi / Odeslat
Poŝvortaro