Učebnice esperanta

Esperantsko-český slovník

A B C Ĉ D E F G Ĝ H I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U V Z

A
acerojavor
aĉetikoupit
admiriobdivovat
adoleskantodorostenec, dospívající
aerovzduch
aerpoŝtoletecká pošta
afablalaskavý
aferověc, záležitost
agijednat
agrablapříjemný
aĝostáří
aĝulinostařenka
aĵověc
akcentopřízvuk
akceptipříjmout
akompanidoprovázet
aktujoaktovka, taška
akvovoda
alk, ke (vyjadřuje 3. pád)
al kiukomu
al sisi, sobě
al siasvému, k svému
aldonododatek
alfabetoabeceda
aliajiný, druhý
alian fojonjindy, podruhé, příště
aliejinak
alkreskipřirůst
almenaŭaspoň
alportipřinést
altavysoký
altaĵovýšina
alumetozápalka
amasohromada
ambaŭoba, obě
amimilovat, mít rád
amikopřítel
amuzibavit
anasokachna
anguloroh, kout, úhel
animoduše
ankaŭtaké
ankoraŭještě
anočlen
anoncioznámit
anoncooznámení, inzerát
anserohusa
anstataŭnamísto
antaŭpřed
antaŭ ol iri dormipřed spaním
antaŭ ol manĝipřed jídlem
antaŭapředešlý, předchozí
antaŭevpředu, dříve
antaŭparolopředmluva
apartazvláštní
apenaŭsotva
aperiobjevit se
apetitochuť (k jídlu)
apriloduben
apudvedle, u
apudavedlejší
arbitresvévolně
arbostrom
arĥaikazastaralý
arĥaismoarchaismus, zastaralý výraz
arkooblouk
arosouhrn
artfajraĵoohňostroj
asociosvaz
atentapozorný
atentidávat pozor
atentu la akcenton!pozor na přízvuk!
atestisvědčit
atesti pri vanojsvědčit o pomíjivosti
atingidosáhnout
nebo
aŭ - aŭbuď - nebo
aŭdeblaslyšitelný
aŭdenda voĉohlas, který musí být slyšen
aŭdislyšet
aŭgustosrpen
aŭskultiposlouchat
AŭstrujoRakousko
aŭtoritataautoritativní
aŭtoritatoautorita
aŭtunopodzim
avoděd
B
babilipovídat si
bakipéci
balaimést
balailokoště, smeták
baldaŭbrzy
banikoupat
baniĝikoupat se
barelosud
barihradit
barohradba
batalibojovat
batibít
bedaŭrilitovat
bedaŭrindebohužel
belapěkný, krásný
belecokrása
belegapřekrásný
benižehnat
benkolavice
bestozvíře
bezonatapotřebný
bezonipotřebovat
bieropivo
bildkartopohlednice
bildoobraz
biletolístek, jízdenka
blankabílý
blindaslepý
blovivanout
bluamodrý
bluiĝizmodrat
boatijezdit na lodičce
boatočlun, loďka
BohemioČechy
boletohříbek
bonadobrý
bonegavýborný
bongustachutný
bongustaĵopochoutka
bongustichutnat
borderilemovat
borderitalemovaný
bovaĵohovězí maso
bovoskot, vůl
brakopaže, rameno
brakseĝokřeslo
brasikozelí
brilizářit
brosokartáč
brulantahořící
brulihořet
brunahnědý
bulohrouda, zde: knedlík
buntapestrý
buŝoústa
buŝtukoubrousek
buteromáslo
C
celadosnažení
celisměrovat
celocíl, účel
centsto
centraústřední
centrocentrum
certejistě, určitě
certecojistota
ceteraostatní
Ĉ
ĉambropokoj, místnost
ĉapeloklobouk
ĉarprotože, neboť
ĉepři, u
ĉefošéf, vedoucí
ĉefurbohlavní město
ĉeĥoČech
ĉemizokošile
ĉerizotřešně (višně)
ĉesipřestat
ĉevalokůň
ĉielarkiĝizbarvit se jako duha
ĉielarkoduha
ĉielonebe
ĉikanišikanovat, týrat
ĉirkaŭkolem
ĉirkaŭaĵookolí
ĉiukaždý
ĉiutagakaždodenní
ĉiutagekaždodenně
ĉuzda (tvoří otázku)
ĉu ne vere?není-liž pravda?
ĉu ne?že ano?
ĉu vere?opravdu?
D
dapředložka míry, viz Gramatiko
dancantatančící
dancitančit
danĝeranebezpečný
dankemavděčný
dankiděkovat
DanlandoDánsko
datitadatovaný
datodatum
daŭrigipokračovat
deod
de longedávno, ode dávna
decembroprosinec
decidirozhodnout
dediĉivěnovat
deĵorikonat, mít službu
deĵor-uniformoslužební uniforma
dekdeset
dekjaradesetiletý
deklamideklamovat
dekstrapravý
delegitodelegát
delogosvod
demandiptát se
denoveznovu, opět
dentozub
detruizničit
devas nenesmí
devimuset
devigapovinný, závazný
devopovinnost
deziripřát (si)
diabloďábel, čert
dialektonářečí
diferencorozdíl
difiniurčit
diligentapilný
dimanĉoneděle
direktosměr
diriříci
disfalirozpadnout se
disponidisponovat
disponigidát k užívání
disputipřít se
distancovzdálenost
disvolviĝirozvinout se
divanopohovka
diversarůzný
divididělit
dividite perděleno
dotedy
dolĉasladký
dolorobolest
domodům
donidát
dormemaospalý
dormetidřímat
dormispát
dudva, dvě
dumběhem
dumezatím, mezitím
duonhoropůlhodina
duon-laŭtepolohlasitě
duopeve dvou; zde: spolu
E
eblamožný
ba i, dokonce
edukivychovávat
edzomanžel
efektiveopravdu
ekestivzniknout
ekkriivykřiknout
ekrakontizačít vyprávět
eksabývalý
ekskursovýlet
ekslaboristobývalý dělník
eksonizaznít
eksperimentopokus
ekstermimo, vně
eksterevenku
ekzamenozkouška
ekzemplonapříklad
ekzercarocvičebnice
ekzercocvičení
ekzistadoexistence
ekzistiexistovat
elz, ze
eldonantovydavatel
elefantoslon
elektivybrat
elementoživel
elirovystoupení
ellasivypustit
elpendaĵovývěska
elpensivymyslet
elpuŝivytlačit
elvagoniĝivystoupit (z vagonu)
env, ve
enhaviobsahovat
enhavoobsah
enigmohádanka
entreprenopodnik, závod
erarimýlit se
eronejmenší část něčeho
esperidoufat
esperonaděje
esprimivyjádřit
esprimovýraz
estantejsa
estasje, jsou
estas liberamá volno
esti pravabýt v právu
estiĝovznik
estimatavážený
estimivážit si
estrovedoucí, ředitel
etadrobný, malinký
etapoetapa, běh
etendirozpřáhnout
eternavěčný
F
fabelopohádka
facilasnadný
facilanimalehkomyslný
fajrerojiskra
fajrooheň
fajrobrigadohasičský sbor
fakoobor
faktofakt
fakuloodborník
falipadnout
famaslavný
familiorodina
fanfaronivychloubat se
farbibarvit
farbitanatřený
faridělat
fariĝadosbude se dít
fariĝistát se
fartimít se
fartu bone!měj se dobře!
farunaĵomoučník
farunomouka
februaroúnor
feinovila
feliĉašťastný
fenestrookno
feroželezo
fervojoželeznice
festaslavnostní
festantooslavující
festosvátek
fi!fuj!
fierahrdý, pyšný
fihomodarebák, lump
filosyn
finekonečně
fingroprst
finikončit
finiĝiskončit
finokonec
flagovlajka
flaričichat
flavažlutý
flegiošetřovat
florokvět, květina
flugantaletící
flugiletět
fluitéci
fluotok
flustrišeptat
fojejednou, kdysi
foliarolistí
forpryč
foravzdálený
forgesizapomenout
forkovidlička
formitvořit, formovat
formiĝiutvořit se
formotvar
fornokamna, pec
forportiodnést
forsendiodeslat
fortasilný
forveturiodjet
FrancioFrancie
fratobratr
fraŭlosvobodný muž
freŝačerstvý
freŝecosvěžest
friponetinošibalka
fromaĝosýr
fruačasný
fruktoplod, ovoce
frumatenečasně zrána
fumaĵitauzený
fumikouřit
fundamentozáklad
fungohouba
funkciifungovat
G
gajaveselý
gajnivyhrát, získat
garaĝogaráž
garantiiručit, zaručit
gastigadopohoštění
gastohost
gazetočasopis
glasosklenice
golfozátoka
gramatikistoznalec gramatiky
gramatikomluvnice
grandavelký
grandegaohromný
gravadůležitý
grekařecký
gripochřipka
gruposkupina
gustochuť (jídla)
Ĝ
ĝardenozahrada
ĝeneralavšeobecný
ĝentilazdvořilý
ĝinjej
ĝisaž, až k
ĝis (la) revidona shledanou
ĝisnunadosavadní
ĝojiradovat se
ĝuipoužívat, vychutnávat
ĝustesprávně, právě
H
ha hoj!hola hou!
haltizastavit se
harmoniosoulad
harovlas, chlup
havimít
hejmedoma
hejmendomů
hejmodomov
helasvětlý
heliĝirozjasnit se
helpipomáhat
herbotráva
heroldohlasatel
hieraŭvčera
higienohygiena
himnohymna
historiahistorický
ho ve!běda!
ho!o! oh! ach!
hodiaŭdnes
homalidský
homarolidstvo
homočlověk
honestačestný, poctivý
honoročest
hontistydět se
horohodina
humoronálada
hundopes
I
igidělat (něco nějakým)
ignorinevšímat si
iĝistát se (nějakým, něčím)
ilonástroj
ilustritailustrovaný
imperiestrocísař
indibýt hoden
infanodítě
informozpráva
inĝenieroinženýr
institucioinstituce
instruivyučovat
instruistoučitel
instrumentonástroj
intermezi
interamikiĝispřátelit se
interbatalovzájemný boj
interesazajímavý
interkonsentodohoda
internaciamezinárodní
internulejointernát
interŝanĝivyměnit
investiinvestovat
invitipozvat, zvát
iom post iomznenáhla
iradichodit
irijít
J
japřece, vždyť, sice
jakokabát
jamuž, již
januaroleden
JapanujoJaponsko
jarorok
jepomocná předložka
jenhle, zde, tu
jesano
juliočervenec
junamladý
juniočerven
junularamládežnický
junularomládež
junulomladík
Ĵ
ĵaŭdočtvrtek
ĵetihodit
ĵetiĝi en okulojnbýt do očí
ĵurnalonoviny
K
kabanochata
kadrorámec
kafokáva
kaja
kajerosešit
kalkulipočítat
kancelariokancelář
kandelingosvícen
kandelosvíce
kantizpívat
kantopíseň
kapablaschopný
kapelokapela
kapohlava
kaptichytit
karadrahý
karbouhlí
kartolístek
karulodrahoušek
kastelohrad
katokočka (kocour)
katolikokatolík
kazopřípad
keže
kelkajněkolik
kelneročíšník
kestoskříňka
kiajaký, jaká, jaké
kiajjací, jaká, jaké
kialproč
kiamkdy
kiekde
kienkam
kioco
kiom dakolik
kiukdo
klarajasný
klasifikiklasifikovat
klasotřída
klopodoúsilí, snaha
klubovestoklubovní dres
knabaĉouličník
knabetochlapeček
knabochlapec
kofrokufr
kokidokuře
kokokohout
kolbasoklobása
kolegiokolej (školní)
kolegokolega, druh
kolektisbírat
kolerizlobit se
kolokrk
kolombidoholoubě
kolomboholub
kolorabarevný
kombičesat
komencizačít
komenciĝizačít se
komfortapohodlný
komitatovýbor
komočárka
komplikakomplikovaný
kompreneblapochopitelný
kompreneblecosrozumitelnost
komprenirozumět
komputipočítat strojem
komputilo, komputoropočítač
konatoznámý
koncertokoncert
kondiĉopodmínka
konduktivést
kondutichovat se
konfuzazmatený
koniznát
konsciovědomí
konsentisouhlasit
konservizachovat
konsiliradit
konsiliĝiradit se
konsistiskládat se
konstantastálý
konstruistavět, budovat
kontentaspokojen
kontrolikontrolovat
konversaciorozhovor
konvinkipřesvědčit
koridorochodba
korosrdce
korpotělo
kortodvůr
kostistát (o ceně)
kostumokroj
kovertoobálka
krajonotužka
kredivěřit
kreitvořit
kreiĝitvořit se
kreskirůst
kriikřičet
kromkromě, mimo
kronokoruna
krutapříkrý, prudký
kudrišít
kuirejokuchyň
kuirivařit
kulerolžíce
kulpovina
kuns, se
kunespolu
kuraciléčit
kuracistolékař
kuriběžet
kursokurz (školení)
kurtenozáclona, závěs, opona
kuŝiležet
kutimibýt zvyklý
kutimozvyk
kuzobratranec
kvankamačkoliv
kvarčtyři
kvazaŭjakoby
kvinpět
L
lačlen určitý
laboripracovat
laborulopracovník
lacaunavený
lagojezero
lamentinaříkat
lampolampa
landazemský
landozemě
langojazyk (v ústech)
larĝaširoký
lasinechat
lastaposlední
latinalatinský
laŭpodle
laŭdichválit
laŭdindachválihodný
laŭtahlasitý
lavimýt, prát
lecionolekce
legeblečitelně
legemakdo rád čte
legičíst
leĝozákon
leonolev
lernantožák
lernejoškola
lerniučit se
leterodopis
levizvednout
leviĝizvednout se
lion
li povusmohl by
Lia imperiestra MoŝtoJeho císařské Veličenstvo
liberavolný, svobodný
libertempaprázdninový
libertempoprázdniny, dovolená
librokniha
lignodřevo
limohranice
lingvojazyk, řeč
literopísmeno
litopostel
littolaĵolůžkoviny
logilákat
loĝantoobyvatel
loĝibydlet
lokomísto
lokomotivestrostrojvůdce
longadlouhý
longedlouho
ludantohráč
ludejohřiště
ludemahravý
ludihrát
lumisvítit
lundopondělí
lupovlk
M
majokvěten
malenaopak
malfruepozdě
malgrandamalý
malgraŭpřes
malpli olméně než
malproksimavzdálený
malproksimiĝantavzdalující se
malproksimiĝivzdalovat se
malsanulejonemocnice
malvarmetachladný
manĝejojídelna
manĝijíst
manĝilaropříbor
manierozpůsob
mankichybět
manoruka
manuskriptorukopis
mardoúterý
markoznámka
marŝantaroprůvod
marŝipochodovat
martobřezen
mastrohospodář
mastrumohospodářství, domácnost
maŝinostroj
matematikopočty
matenoráno, jitro
maturazralý
meblonábytek
medicinalékařský
medikamentolék
memsám
membročlen
memoripamatovat si
menciizmínit se
merkredostředa
metipoložit
metiořemeslo
mezostřed
miltisíc
milicomilice
militoválka
ministohorník
minusminus
minutominuta
miridivit se
miskomprenišpatně pochopit
miskomprenonedorozumění
modelovzor
modernamoderní
molaměkký
momentookamžik
monatoměsíc
mondosvět
monopeníze
montohora
montriukázat
monujopeněženka
MoravioMorava
mordikousat
morgaŭzítra
mortizemřít
moŝtovšeob. titul (viz Gramatiko)
motivomotiv
movadohnutí
movihnout
multajmnozí, mnohé, mnohá
multkoloramnohobarevný, pestrý
murozeď
mutaněmý
N
nacianárodní
nacionárod
naskirodit, vzbudit
naskiĝinarodit se, zrodit se
naturapřirozený, přírodní
naturopříroda
naŭdevět
nazonos
nene
ne estasnení
ne gravaszde: nevadí
ne plujiž ne
necesanutný
nedisputeblanepopiratelný
neĝerosněhová vločka
neĝisněžit
neĝosníh
nek - nekani - ani
nekredemanevěřící
nenionic
neniu devasnikdo nesmí
nepovnuk
nepreurčitě
neutilaneužitečný
neŭtralaneutrální
nevosynovec
nigračerný
noktonoc
noktomezopůlnoc
nomejmenovitě, totiž
nomojméno
nordosever
nordorientaseverovýchodní
normalanormální
notozde: poznámka, známka
novanový
novaĵonovinka
novembrolistopad
nuno, inu
nubomrak
nuligianulovat, rušit
nulonula
numeročíslo
nunteď, nyní
nurjen, pouze
nurapouhý
O
objektopředmět
oblanásobný
oblekrát
observatorioobservatoř
observipozorovat
obstinavzdorný
oficejoúřadovna
oficiúřadovat
oficialaoficiální, úřední
oficialigiučinit oficiálním
oficoúřad
oftečasto
okosm
okazistát se, přihodit se
okazopřípad, příležitost, náhoda
okcidentozápad
oktobroříjen
okulooko
okupozaměstnání
olnež
onklostrýc
opiniimínit
oportunavhodný
ordinaraobyčejný
ordinareobyčejně
ordopořádek
ordonorozkaz
oreloucho
organizaĵoorganizace
P
pacomír
pagataplacený
pagiplatit
paĝostránka
pajlosláma
pakibalit
panochléb
pansaketochlebník
pantalonokalhoty
paperopapír
paralelesouběžně
pardonemamilosrdný
pardoniprominout, odpustit
parencopříbuzný
parkerezpaměti
paroladopřednáška
parolemapovídavý
parolimluvit
partiostrana (politická)
partočást, oddíl
pasiminout
paŝokrok
patrootec
pecokus, kousek
peco da panokousek chleba
pekohřích
pendiviset
penisnažit se
penonámaha
pensimyslet
perpomocí něčeho
per jenaj vortojnásledujícími slovy
per kiočím
per la buŝoústy
perdiztratit
pereizaniknout
perfektadokonalý
perfektigizdokonalovat
permesidovolit
Persona Notlibrožákovská knížka
personoosoba
petiprosit
pezatěžký
piedetonožka
piedonoha (od kotníku dolů)
PilzenoPlzeň
pioniroprůkopník
pirohruška
placonáměstí
plaĉalíbivý
plaĉilíbit se
plafonostrop
plankopodlaha
plejnejvíce
plenaplný
plenumisplnit
plezuropotěšení, radost
plivíce
pli aĝastarší
pli olvíce než
pli-malplivíceméně
pliriĉiĝoobohacení
pludále, více
plumopero
plusplus
pluvipršet
po tridekpo třiceti
poemobáseň
pomojablko
pomujojabloň
porpro
por keaby
por kiona co, nač
pordodveře
porkovepř, prase
portinést
postza, po
postepotom
posttagmanĝisvačit
posttagmezoodpoledne
postulopožadavek
poŝtestrovedoucí pošty
poŝtkarto (pk.)korespondenční lístek
poŝtopošta
povimoci
praktikapraktický
pravimít pravdu
precipezvláště
precizapřesný
prenivzít, brát
preni bierondát si pivo
preparipřipravit
prepoziciopředložka
presitisknout
pretahotový
pretermimo
prezentipředstavit
prezidentoprezident
prio
princidinoprincezna
printempojaro
pripensadopřemýšlení
pripensipřemýšlet
propro, kvůli
progresidělat pokroky
progresopokrok
prokrastiodkládat
proksimablízký
proksimumepřibližně
promeniprocházet se
promenovycházka
prononcivyslovit
prononcovýslovnost
proponinabídnout
propravlastní
prosperipodařit se
proverbopřísloví
provizkusit
prunošvestka
pruntipůjčit
publikaveřejný
pupopanenka, loutka
puračistý
purecočistota
puŝistrkat
R
rabatosleva
rabiloupit
rabobestodravé zvíře
radiopaprsek
radio-aparatorozhlasový přijímač
rajtismět
rajtoprávo
rakontivyprávět
rakontopovídka
rampilézt, plazit se
rapidarychlý
rapidispěchat
rezpět
redonivrátit
refreŝigoosvěžení
regivládnout
regionokraj
registrizaznamenat
regulepravidelně
regulopravidlo
rekomendidoporučit
rekreiĝiobnovit se
rektapřímý
renkontipotkat
renoviĝiobnovit se
reproduktireprodukovat
respondiodpovědět
restadopobyt
restizůstat
revokipřivolat zpět
revoluciorevoluce
rezervarezervní
rezervujorezervoár
ricevidostat
riĉabohatý
riĉiĝadiobohacovat se
ridemausměvavý
ridemulosmíšek
ridismát se
ridindasměšný
rigardantodivák
rigardisledovat
rigidastrnulý
rikoltožně, sklizeň
rilatitýkat se
rimarkivšimnout si
rimarkopoznámka
ringegoobruč
riparispravit
ripetiopakovat
ripoziodpočinout
ripozoodpočinek
riverořeka
rompadolámání
rompilámat
rondakulatý
rondokroužek
rostipéci (maso)
rostitapečený
rubandostuha, pás
ruĝačervený, rudý
ruiniganičivý
ruinoruina, troska
ruzavychytralý
ruzulochytrák, lišák
S
sabatosobota
saĝamoudrý
saĝulinozde: chytré děvče
saĝulomudrc
sakopytel
saltiskočit
salutizdravit, pozdravit
samastejný, týž
samideanoesperantista (viz Gramatiko)
sanazdravý
sangokrev
sanktasvatý
sapomýdlo
satasytý
satmanĝinajíst se do syta
sciivědět, umět
sejestliže, -li, kdyby
se venuskdyby přišla
sedale
seĝožidle
sekundosekunda, vteřina
sekvinásledovat
sekvonásledek
semajnotýden
senbez
sencosmysl (čeho)
sendiposlat
senkulpigiomluvit
sennombranespočetný
senpagebezplatně
sentaŭgigiučinit nezpůsobilým
senticítit
sepsedm
septembrozáří
serĉatahledaný
serĉihledat
seriozavážný
serioziĝizvážnět
servisloužit
sesšest
severepřísně
sezonoroční doba
siansvého, svůj
siatempasvého času
sidisedět
sidiĝusedni, sedněte si
signifiznamenat
signoznamení
silaboslabika
silentimlčet
silentiĝizmlknout
SilezioSlezko
similapodobný
simplaprostý, jednoduchý
simplecojednoduchost
sinse, sebe
sin memsám sebe
sinceraupřímný
sindikatojodbory
sinjorinopaní
sinjoropán
situinacházet se
skandiskandovat
skatolokrabice
skoltoskaut
skribipsát
sloganoheslo
societospolek
soifižíznit
solasám
solejedině, výhradně, sám
solenoslavnost
solviřešit
someroléto
sonĝosen
soniznít
spektaklopodívaná
spertazkušený
staristát, zůstávat
startostart
stratoulice
studistudovat
stultahloupý
stultaĵohloupost
subpod
subaĉetipodplatit
suferitrpět
sufiĉedost
sufiĉistačit
sufiksopřípona
sukeraĵocukroví
sukerocukr
sunoslunce
supernad
superjaropřestupný rok
supopolévka
suprahorní
surna
sur siana svém
surmetiobléci, obout
surprizopřekvapení
survojecestou, na cestě
susurišustit
svedoŠvéd
svingimávat
svisoŠvýcar
Ŝ
ŝajnizdát se
ŝajnigipředstírat
ŝakludihrát šachy
ŝakošachy
ŝanĝiměnit
ŝativážit si, mít rád
ŝercemulošprýmař, čtverák, vtipálek
ŝercožert
ŝipoloď
ŝrankoskříň
ŝtatostát (země)
ŝuopolobotka
T
tabletostolek
tablostůl
tablotukoubrus
tagmanĝooběd
tagmezev poledne
tagmezopoledne
tagoden
tamenpřece, nicméně
tapiŝokoberec
taskoúkol
tasošálek
taŭgihodit se, být způsobilý
teknikatechnický
teknika lernejoprůmyslová škola
telerotalíř
televidatelevizní
televidotelevize
temotéma
tempočas
tendarfajrotáborový oheň
tendarotábor
tendostan
tentopokušení
teočaj
terozem
terpomobrambor
terurohrůza
tiamanieretakovým způsobem
tiel-kieltak-jak
tien kaj reentam a zpět, sem a tam
timibát se
tioto
tio ĉitoto
tiritáhnout
titolotitul, název
traskrz
tra barelosudem
tradiciotradice
tralegipřečíst
tranĉikrájet, řezat
tranĉilonůž
trankvilaklidný
transpřes, za
transirapřechodný
trevelmi, velice
treegeohromně
tritři
triatřetí
tribunotribuna
trinkipít
tropříliš
trovinajít
troviĝinalézat se
trudivnucovat
truodíra
trupomužstvo, družstvo
tujihned
tukošátek
turistaturistický
turniobrátit
tuŝebladotknutelný
tuŝidotknout se
tutacelý
tutezcela
tute nevůbec ne
tutmondasvětový
tutŝtatacelostátní
U
ungetodrápek
ungonehet, dráp
uniformitauniformovaný
universalauniverzální, zde: světový
universitatouniverzita
unujeden, jedna, jedno
unu al nulo1 : 0
unuaprvní
unuecojednotka
urboměsto
utilaužitečný
uzipoužít
V
vagitoulat se
vagonarovlak
vagonovagón, vůz
valbaraĵopřehrada, hráz
valoúdolí
valorahodnotný
valorohodnota, cena
vanamarný, pomíjející
vanemarně
vangotvář, líce
varmateplý
varmegahorký
VarsovioVaršava
vekibudit
velkivadnout
vendiprodat
vendredopátek
venipřijít
ventovítr
venupojď, pojďte; přijď, přijďte
verdazelený
verkarosebrané dílo
verkispisovat, psát
verkospis, dílo
veropravda
vesperevečer
vespermanĝivečeřet
vestiobléci
vestooblek
veturijet
viandomaso
videblaviditelný
vidividět
vidvovdovec
vilaĝovesnice
vinovíno
vintrozima
virinožena
viromuž
vivižít
vivoživot
vizaĝoobličej
vizitatanavštěvovaný
vizitinavštívit
voĉohlas
vojaĝicestovat
vojocesta
vokivolat
volichtít
volonteochotně, rád
volvivinout
vortoslovo
Z
zorgipečovat, starat se
× Napište prosím, co se Vám líbí nebo nelíbí, co chcete vylepšit a jak udělat tyto stránky ještě lepší. Nebojte se psát i kvůli drobnosti. Pokud chcete dostat odpověď, nezapomeňte uvést kontaktní email.
Předem děkuji
Sendi / Odeslat
Poŝvortaro