><

Učebnice esperanta

Dek-tria leciono

Novaj vortoj - Nová slova

Esperanto Ĉeĥo
AŭstrujoRakousko
belegapřekrásný
benkolavice
blovivanout
bonegavýborný
bongustichutnat
celisměrovat
celocíl, účel
ĉapeloklobouk
ĉerizotřešně (višně)
ĉiutagakaždodenní
DanlandoDánsko
deziripřát (si)
dolĉasladký
dormemaospalý
dormetidřímat
duonhoropůlhodina
etadrobný, malinký
farbibarvit
farbitanatřený
grandegaohromný
ha hoj!hola hou!
harovlas, chlup
herbotráva
horohodina
hundopes
JapanujoJaponsko
junularamládežnický
junularomládež
junulomladík
kantizpívat
kantopíseň
katokočka (kocour)
konstruistavět, budovat
korosrdce
kortodvůr
kostistát (o ceně)
kreskirůst
kronokoruna
kursokurz (školení)
landozemě
legemakdo rád čte
malenaopak
malvarmetachladný
monopeníze
monujopeněženka
nubomrak
observipozorovat
pacomír
penonámaha
pirohruška
pluvipršet
pomujojabloň
posttagmanĝisvačit
posttagmezoodpoledne
precizapřesný
prunošvestka
rektapřímý
ripozoodpočinek
rondokroužek
ruĝačervený, rudý
silentimlčet
timibát se
treegeohromně
ungetodrápek
ungonehet, dráp
varmegahorký
ventovítr
vojocesta

Rimarko

Slovo ĉerizo je společný název pro třešni i višni, které botanicky tvoří jeden rod (tzv. červené peckoviny), který se dělí na dva druhy a jejich křížence: dolĉa ĉerizo třešně (sladká peckovina), acida ĉerizo višně (kyselá peckovina), dolĉacida ĉerizo sladkovišně (sladkokyselá peckovina).

Gramatiko - Gramatika

 1. Přípona -et- znamená zmenšení nebo zeslabení základního významu slova: tablo stůl, tableto stolek; pordo dveře, pordeto dvířka; varma teplý, varmeta vlažný, varmete vlažně; verda zelený, verdeta zelenkavý, nazelenalý, verdete nazelenale; ridi smát se, rideti usmívat se, rideto úsměv; dormi spát, dormeti dřímat.

  Samotné slovo eta znamená malinký, drobounký. Často se používá odvozenina etulo (škvrně, capart, dítě).

 2. Přípona -eg- znamená zvětšení nebo zesílení základního významu slova: pordo dveře, pordego vrata, brána; ŝtono kámen, ŝtonego balvan; bona dobrý, bonega výborný, bonege výborně; bela krásný, belega překrásný; varmega horký, malvarmega studený jako led; verda zelený, verdega brčálově zelený; rapida rychlý, rapidega rychlý jako blesk, rapidege bleskem, mžikem; kuri běžet, kuregi uhánět; plori plakat, ploregi usedavě plakat.

  Samostatně slovo ega znamená ohromný, slovo ege značí ohromně, velice (podobně jako tre).

 3. Přípona -em- značí náchylnost k něčemu: ludi hrát si, ludema hravý, ludemo hravost; labori pracovat, laborema pracovitý, laboremo pracovitost; dormi spát, dormema ospalý, dormemo ospalost; pura čistý, purema čistotný, puremo čistotnost.

  Slova ema, emo, emi znamenají mít chuť něco dělat mi ne estas ema akcepti vian proponon nemám chuť přijmout vaši nabídku, mi perdis emon labori ztratil jsem chuť pracovat, mi emas kanti mám chuť zpívat.

 4. Přípona -uj- znamená:

  1. schránku mono peníze, monujo peněženka; sukero cukr, sukerujo cukřenka; letero dopis, leterujo schránka na dopisy; supo plévka, supujo nádoba na polévku;
  2. strom: pomo jablko, pomujo jabloň; piro hruška, pirujo hrušeň;
  3. zemi: franco Francouz, Francujo Francie; hungaro Maďar, Hungarujo Maďarsko (Uhersko).

  Samotné ujo znamená schránku, nádobu.

  Rimarkoj

  1. Jména zemí píšeme velkým počátečním písmenem, avšak jména národů většinou malým, protože v mnoha jazycích není název národnosti pociťován jako vlastní jméno o nic více než název rasy (běloch, černoch, mulat ap.). Přesto se občas objevuje i psaní s velkými písmeny, kterými lze odlišit názvy některých národů nebo obyvatel od stejně znějících obecných slov: medo medovina, Medo Méd, parto část, Parto Part, romano román, Romano Říman, avaro lakota, Avaro Avar apod. (Pravopisná pravidla, pokud nemají vliv na výslovnost, jsou pouze doporučená, nikoliv povinná, protože se jedná "jen o papírovou záležitost".)

  2. Místo Danujo Dánsko můžeme říci Danlando (země Dánů), podobně se používá i Pollando (Polsko).

  3. Příponu -uj- používáme jen tam, kde země dostala jméno podle obyvatel: polo - Polujo Polsko; bulgaro - Bulgarujo Bulharsko.

   Jsou případy, kdy základní význam označuje zemi a obyvatelé se odvozují příponou -an-: Kanado - kanadano Kanaďan; Maroko - marokano Maročan; Brazilo - brazilano Brazilec; Irlando - irlandano Irsko - Ir; Islando - islandano Islanďan.

  4. Někteří esperantisté používají, zejména na adresách ve styku se zahraničím, místo přípony -uj- příponu -i-, protože tento tvar je bližší mezinárodním názvům zemí: Italio, Aŭstrio. Francio apod.

  5. Místo zkratky USA za Spojené státy americké se v esperantu vžilo zkratkové slovo Usono (USN - Unuiĝintaj Ŝtatoj Nordamerikaj) i jeho odvozeniny: usonano Američan (obyvatel USA), ale: amerikano Američan (obyvatel světadílu).

 5. Po předložkách, které končí samohláskou (de, pri, ĉe apod.), může mít člen la podobu l' (l s odsuvníkem), např.: de l' místo de la. Vyskytuje se to zejména v básních, kde lze ještě odsunout u podstatných jmen koncovku -o: En la junulara rond' estas mia tuta mond'.

Ekzercoj - Cvičení

 1. Naučte se píseň En la junulara rond' nazpaměť.

 2. Doplňte si seznam probraných předpon a přípon. U každé předpony a přípony uveďte vhodný příklad.

 3. Přeložte: Cukr je v cukřence, uhlí je v uhláku, polévka je v polévkové míse a příbory jsou v příborníku. Máme tři hosty: jeden je z Bulharska, je Bulhar, dva jsou Kanaďané z Kanady. Z cukru a mouky se dělají dobré sladké věci. Mám rád sladkosti: moučníky a cukroví. Karel jí v závodní jídelně, je spokojen, nají se vždy dosyta. Otec dnes dostal dva dopisy od esperantistů z Japonska a Brazílie. Japonci odpoví ještě dnes, Brazilci zítra.

  Montri la solvon - Ukázat řešení

  Kaŝi la solvon - Skrýt řešení

  Sukero estas en sukerujo, karbo estas en karbujo, supo estas en supujo kaj manĝilaroj estas en maĝilarujo. Ni havas tri gastojn: unu estas el Bulgarujo, li estas bulgaro, du estas kanadanoj el Kanado. El sukero kaj faruno oni faras bonajn dolĉajn aĵojn. Mi ŝatas dolĉaĵojn: farunaĵojn kaj sukeraĵojn. Karlo manĝas en la entreprena manĝejo, li estas kontenta, li ĉiam satmanĝas. La patro ricevis hodiaŭ du leterojn de esperantistoj (samideanoj) el Japanujo kaj Brazilo. Al la japano li respondos ankoraŭ hodiaŭ, al la brazilano morgaŭ.

 4. Odpovězte na otázky: Kiu estis en la ĝardeno? Kion legis la patro? Ĉu li longe legis? Kia li estis? Pri kiuj landoj oni skribas en la gazeto MONATO? Kion legis Anjo? Kion ŝi faris poste? Kion konstruis la knabinoj? Kiuj bestoj dormetis apud ili? Kiu soifis? Kion ŝi petis de l' avo kaj por kio? Kiu kantis, ĉu Eva aŭ Anna? De kiu ŝi lernis la kanton? Kie lernis Joĉjo la kanton? Kio estas pordeto kaj kio estas pordego?

  Montri la solvon - Ukázat řešení

  Kaŝi la solvon - Skrýt řešení

  En la ĝardeno estis la patro, Eva kaj Anna. Li legis la gazeton Monato. Li ne legis longe. Li estis dormema. En la gazeto Monato oni povas legi artikolojn el Aŭstrujo, Bulgarujo, Ĉeĥujo, Danlando, Francujo, Germanujo, Hungarujo, Japanujo, Islando, Italujo, Svedujo, Vjetnamo kaj aliaj landoj. Ŝi legis la Avineton de Božena Němcová. Poste ŝi ludis kun Anjo. Ili konstruis dometon. Apud ili dormetis la kato Ungeto kaj la hundo Dento. Anjo soifis. Ŝi petis de la avo monon por limonado. Eva kantis. Ŝi lernis la kanton de onklo Joĉjo. Li lernis la kanton en la kurso. Pordeto estas malgranda pordo, pordego estas tre granda pordo.

Anekdoto - Anekdota

Tre preciza respondo

Instruisto: Kiu scias, kiom da haroj havas la kato?
(La tuta klaso silentas.)
Kiu respondos al mi tiun ĉi solan demandon, ricevos unuon.
Lernanto: La kato havas 763 689 harojn.
Instruisto: Hmm... de kiu vi scias la nombron tiel precize?
Lernanto: Pardonu, sinjoro instruisto, sed tio estas jam ...la dua demando.

Proverbo - Přísloví

Ega nubo, eta pluvo.
× Napište prosím, co se Vám líbí nebo nelíbí, co chcete vylepšit a jak udělat tyto stránky ještě lepší. Nebojte se psát i kvůli drobnosti. Pokud chcete dostat odpověď, nezapomeňte uvést kontaktní email.
Předem děkuji
Sendi / Odeslat
Poŝvortaro