><

Učebnice esperanta

Oka leciono

Novaj vortoj - Nová slova

Esperanto Ĉeĥo
aĉetikoupit
subaĉetipodplatit
akvovoda
antaŭevpředu, dříve
atentidávat pozor
aŭdislyšet
bezonipotřebovat
buŝoústa
per la buŝoústy
buteromáslo
dankiděkovat
dekjaradesetiletý
demandiptát se
dentozub
donidát
fingroprst
flaričichat
ĝisaž, až k
havimít
homočlověk
homalidský
jarorok
jenhle, zde, tu
kapohlava
kienkam
knabaĉouličník
kolokrk
korpotělo
krajonotužka
kunespolu
kuriběžet
langojazyk (v ústech)
manoruka
manĝijíst
montriukázat
mordikousat
nazonos
novaĵonovinka
okulooko
oreloucho
personoosoba
pomojablko
per kiočím
petiprosit
piedonoha (od kotníku dolů)
piedetonožka
plumopero
porpro
por kiona co, nač
postepotom
prio
promeniprocházet se
rajtoprávo
rajtismět
rezpět
tien kaj reentam a zpět, sem a tam
restizůstat
saltiskočit
satasytý
sinjoropán
soifižíznit
solasám
sukerocukr
tio ĉitoto
trinkipít
vizaĝoobličej
veropravda
ĉu vere?opravdu?
ĉu ne vere?není-liž pravda?

Gramatiko - Gramatika

 1. Směr na otázku kien? (kam?) označujeme směrovým -n: Kie? - en la parko, kde? - v parku; kien? - en la parkon, kam? - do parku.

  Po předložkách al (k, ke) a ĝis (až, až k) směrové -n neklademe, protože směr je již dostatečně určen předložkami: mi iras al la tablo - jdu ke stolu; vi iras ĝis la fenestro - jdeš až k oknu.

 2. Slůvko ĉi ukazuje na osobu nebo věc nejblíže stojící, přítomnou, blízkou; klademe je před příslušné slovo nebo za ně: tiu pomo - to jablko, tiu ĉi pomo = ĉi tiu pomo - toto jablko; tie - tam, tie ĉi = ĉi tie - zde.

 3. Český 7. pád vyjadřujeme v esperantu předložkami per, tra, pro aj. nebo 1. pádem, příslovcem apod.: perem - per la plumo, čím - per kio, jít městem - iri tra la urbo, plakat bolestí - plori pro doloro, je učitelem - li estas instruisto, říci žertem - diri ŝerce.

 4. Přípona -aĉ- dodává slovu význam zhoršený, hanlivý: ĉevalo kůň, aĉa ĉevalo = ĉevalaĉo herka;
  domo dům, aĉa domo = domaĉo barabizna;
  knabo hoch, aĉa knabo = knabaĉo uličník;
  paroli mluvit, aĉe paroli = parolaĉi žvanit.

 5. Zdrobněliny vlastních jmen:

  1. příponou -ĉj- tvoříme zdrobněliny mužských vlastních jmen: Petro - Petr, Peĉjo - Petřík, Petříček; Jozefo - Josef; Joĉjo - Josífek, Pepek, Pepík, Pepíček.

   Rimarko: Johano - Jan, Johanĉjo - Jenda, Jeník, Jeníček, ale totéž může být i Joĉjo. Srovnej: český Mirek může být Miroslav, Jaromír, Vladimír, Mojmír.

  2. příponou -nj- tvoříme zdrobněliny ženských vlastních jmen: Maria - Marie, Marinjo, Manjo - Mařenka, Máňa; Anjo - Anička, Stanjo - Stáňa.

  Rimarkoj

  1. Přípony -ĉj- a -nj- připojujeme k 1. až 6. hlásce vlastních jmen, tedy můžeme kořen slova zkrátit; vyhýbáme se kostrbaté výslovnosti (Peĉjo, nikoliv Petrĉjo).
  2. Slova paĉjo (tatínek) a panjo (maminka) nevyhovují pravidlu, protože to nejsou jména vlastní, užívá se jich však všeobecně, stejně jako zdrobněliny názvů dalších rodinných příslušníků: frateto, fraĉjo bratříček, fratineto, fratinjo, franjo sestřička, aveto, avĉjo dědeček, avineto, avinjo babička, onkleto, oĉjo strýček, onklineto, onklinjo, onjo tetička. Ženská přípona v podobě -injo proniká i k dalším slovům: knabinjo dívenka, hundinjo fenička, čubička apod.
  3. Někdy lze přípony -ĉj- a -nj- kombinovat s příponou -et-, takže vzniká celá řada mazlivých výrazů: patro, patreto, paĉjo, paĉjeto - otec, tatík, tatínek, tatíček; patrino, patrineto, patrinjo, patrinjeto, panjo, panjeto - matka, matička, matinka, mamka, maminka, maminečka.
 6. Předpona sub- má vedle základního významu "pod" (skribi - psát, subskribi - podepsat) i význam "tajně": aĉeti - koupit, subaĉeti - podplatit; aŭskulti - poslouchat, subaŭskulti - odposlouchávat, tajně poslouchat (např. za dveřmi); ridi - smát se, subridi - smát se pod vousy ap.

 7. Slovo persono (osoba) na rozdíl od češtiny nemá charakter ženského rodu, používáme proto zájmena li a ŝi podle skutečného pohlaví příslušné osoby. Pokud není známo, dáváme přednost zájmenu li. Totéž se týká i slova homo (člověk).

Ekzercoj - Cvičení

 1. Přidejte ke všem zájmenům a příslovcím 2. sloupce tabulky v 7. lekci slůvko ajn a přeložte je.

  Modelo: kiu ajn - kdokoli.

  Montri la solvon - Ukázat řešení

  Kaŝi la solvon - Skrýt řešení

  Cokoli, jakýkoli, číkoli, kdekoli, kdykoli, jakkoli, z jakéhokoli důvodu, jakékoliv množství.

 2. Přidejte k zájmenům a příslovcím 3. sloupce tabulky, kde to dává smysl, slůvko ĉi a přeložte je.

  Modelo: tiu ĉi = ĉi tiu - tento.

  Montri la solvon - Ukázat řešení

  Kaŝi la solvon - Skrýt řešení

  Toto, takovýto, tohoto, zde, takto, z tohoto důvodu, tolik zde.

 3. Přeložte: infano - inafanaĉo, gazeto - gazetaĉo, onklo - onklaĉo, ridi - ridaĉi, aŭtomobilo - aŭtomobilaĉo, bildo - bildaĉo, skribi - skribaĉi.

  Montri la solvon - Ukázat řešení

  Kaŝi la solvon - Skrýt řešení

  Dítě - harant, noviny - plátek, strýc - strejc, smát se - řehtat se, automobil - kára, obraz - mazanina, kýč, psát - škrábat.

 4. Přeložte: Kde je tatínek? Je na (en) zahradě. Kam jde maminka? Maminka jde do zahrady. Co dělá Karel? Nic. Prochází se v parku. Chodí sem a tam. Kam jde Pepík? Pepík jde ke stolu.

  Montri la solvon - Ukázat řešení

  Kaŝi la solvon - Skrýt řešení

  Kie estas la paĉjo? Li estas en la ĝardeno. Kien iras la panjo? La panjo iras en la ĝardenon. Kion faras Karlo? Nenion. Li promenas en la parko. Li iras tien kaj reen (v esperantu překládáme "tam a zpět"). Kien iras Joĉjo? Joĉjo iras al tablo.

Grava novaĵo - Důležitá novinka

Anjo: Onklino Manjo, ni havas malgrandan knabeton.
Onklino: Ĉu vere, Anjo? Kian nomon li havas?
Anjo: Peĉjo. Li estas tiel malgranda...!
Onklino: Hm ... ĉu li jam kuras?
Anjo: Ho, ankoraŭ ne, sed piedetojn li jam havas.

Proverbo - Přísloví

Ĉio havas finon.
× Napište prosím, co se Vám líbí nebo nelíbí, co chcete vylepšit a jak udělat tyto stránky ještě lepší. Nebojte se psát i kvůli drobnosti. Pokud chcete dostat odpověď, nezapomeňte uvést kontaktní email.
Předem děkuji
Sendi / Odeslat
Poŝvortaro